hashi (@hashitokyo)

1 Followers

Shigeki Shoji

takesection

Cloud Solutions Architect | Instructional Designer | Agile Coach | 13x AWS Certified

0 followers 11 decks