Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TypeScript Evolution

TypeScript Evolution

For html5 Conference 2018

Yosuke Kurami

November 24, 2018
Tweet

More Decks by Yosuke Kurami

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 5ZQF4DSJQU
  &WPMVUJPO
  IUNMDPOGFSFODF
  CZ!2VSBNZ

  View full-size slide

 2. "CPVUNF
  w ૔ݟ༸ีBLB!2VSBNZ
  w ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  w ීஈ͸3FBDU3FEVY ͱ'MPX

  Ͱ8FCΞϓϦॻ͍ͯ·͢

  View full-size slide

 3. ๻ͱ5ZQF4DSJQU
  w ΋ͱ΋ͱ"OHVMBS͕޷͖
  w ೥݄ʹ(PPHMF͕ʮ"OHVMBSY͸5ZQF4DSJQUʹ͢
  ΔΘʔʯͱએݴͨ͠λΠϛϯάͰ5ZQF4DSJQUʹڵຯΛ࣋ͭ
  w Ͱ΋7JNͰॻ͖͔ͨͬͨͷͰɺQMVHJOͭ͘Δ

  IUUQTHJUIVCDPN2VSBNZUTVRVZPNJ
  w ࢓ࣄͰ΋UTॻ͖ͨ͘ͳͬͯϑϩϯτʹδϣϒνΣϯ

  View full-size slide

 4. "HFOEB
  5ZQF4DSJQU֓ཁ
  ͜͜೥ͷ৽ػೳ$PNQJMFSฤ
  ͜͜೥ͷ৽ػೳ-BOHVBHF4FSWJDFฤ

  View full-size slide

 5. 5ZQF4DSJQU֓ཁ

  View full-size slide

 6. 5ZQF4DSJQUͱ͸
  w IUUQTXXXUZQFTDSJQUMBOHPSH
  w .JDSPTPGU͕։ൃͨ͠"MU+BWB4DSJQU

  ओཁͳઃܭऀʹ"OEFST)FKMTCFSH͕͍Δ
  w ੩తͳܕ෇ݴޠ
  w #PPUTUSBQQJOH
  w ΤσΟλϑϨϯυϦʔ

  View full-size slide

 7. ܕνΣοΫͱਪ࿦
  w ؔ਺TVNͷ໭Γ஋͸OVNCFSͰ͋Δ͜ͱΛਪ࿦͢Δ
  function sum(a: number, b: number) {
  return a + b;
  }
  console.log(sum(1, sum(1, 1))); // OK
  // Argument of type '"a"' is not assignable to
  // parameter of type 'number'
  console.log(sum('a', 'b'));

  View full-size slide

 8. 4USVDUVBM4VCUZQJOH
  w 5ZQF4DSJQU͸ߏ଄త෦෼ܕΛ࠾༻͍ͯ͠Δ
  w %VDL5ZQJOHͷܕόʔδϣϯͷΑ͏ͳ΋ͷ
  w ܕͷܧঝؔ܎͸ؾʹͤͣɺܕ͕΋͍ͬͯΔϝιουɾϓϩ
  ύςΟͷ߹கͷΈΛؾʹ͢Δ

  View full-size slide

 9. 4USVDUVBM4VCUZQJOH
  class Hoge {
  name = "Kurami";
  }
  class Foo {
  name = "Quramy";
  }
  function sayHello(obj: { name: string }) {
  console.log(obj.name);
  }
  sayHello(new Hoge());
  sayHello(new Foo());
  sayHello(new Error("error"));

  View full-size slide

 10. ༨ஊ
  /PNJOBMʹ͍ͨ͠ͱ͖
  w ͨ·ʹߏ଄త෦෼ܕͩͱࠔΔ͜ͱ͕͋Δ
  w QSJWBUFϑΟʔϧυΛ࢖͏ϋοΫͰճආ͢Δ
  class DateISOString {
  private _ = Symbol("DateISOString");
  readonly isoString = new Date().toISOString();
  }
  function hoge(x: DateISOString) {
  console.log(x.isoString);
  }
  hoge(new DateISOString());
  hoge({ isoString: "hoge" }); // Error

  View full-size slide

 11. 4USJDUDIFDL
  w TUSJDUΦϓγϣϯʢσϑΥϧτͰPOʣΛ෇͚͓ͯ͘ͱɺݎ
  ࿚ͳνΣοΫ͕Մೳʹ
  function hoge(x?: string) {
  //Object is possibly 'undefined'.
  return x.trim();
  }
  function hoge(x?: string) {
  if (!x) return "";
  return x.trim(); // OK
  }

  View full-size slide

 12. BMMPXKTDIFDLKT
  w ৽͘͠ϓϩδΣΫτΛ࡞Δͱ͖͸ɺTUSJDUͰΑ͍
  w Ұํɺطଘͷ+BWB4DSJQUϓϩδΣΫτʹ5ZQF4DSJQUΛಋೖ
  ͢Δ͜ͱ΋Մೳ
  w BMMPXKTDIFDLKTΦϓγϣϯΛPOʹ͢ΔͱɺUT͚ͩͰ
  ͳ͘ɺKTϑΝΠϧΛѻ͏͜ͱ΋Ͱ͖ΔͷͰɺগͣͭ͠UT΁
  ஔ͖׵͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 13. ϥΠϒϥϦͷܕఆٛ
  w ༗໊ͳϥΠϒϥϦ͸OQNJ!UZQFϥΠϒϥϦ໊Ͱܕఆٛ
  ͕ެ։͞Ε͍ͯΔ
  npm i @types/node
  import path from "path";
  export function hoge() {
  const x = path.join("src", "main.ts");
  }

  View full-size slide

 14. !UZQFT
  w IUUQTHJUIVCDPN%FpOJUFMZ5ZQFE%FpOJUFMZ5ZQFE

  View full-size slide

 15. 3FMFBTFDZDMF
  w ϲ݄पظͰϚΠφʔόʔδϣϯ͕VQEBUF͞Ε͍ͯ͘
  w ηϚϯςΟοΫόʔδϣϯχϯάͰ͸ͳ͍
  w ͷΑ͏ͳNJOPSVQEBUFͰ͋ͬͯ΋ɺഁյతม
  ߋ͕ՃΘΔ͜ͱ΋͋Δ
  w CMPHͰഁյతมߋʹ͍ͭͯΞφ΢ϯε͕͋ΔͷͰɺͦΕΛ
  ΑΜͰ͔ΒVQEBUF͢ΔͱΑ͍

  View full-size slide

 16. #SFBLJOH$IBOHFT

  View full-size slide

 17. 5$ͱͷ݉Ͷ߹͍
  w جຊతʹ5$ͰTUBHFʹͳͬͨ࢓༷͕औΓࠐ·ΕΔ
  w ྫ
  w /VNFSJD4FQBSBUPS
  w #JH*OU
  const i = 60_000;

  View full-size slide

 18. ͍͔ͭ͘ͷྫ֎
  w FYQFSJNFOUBM%FDPSBUPS FNJU%FDPSBUPS.FUBEBUB
  w WY͔Βར༻Մೳɻ"OHVMBS͸͜Ε͕ͳ͍ͱ੒Γཱͨ
  ͳ͍
  w KTYSFBDU
  w WY͔Βར༻ՄೳɻΈΜͳେ޷͖+49

  View full-size slide

 19. ͜͜೥ͷ৽ػೳ
  $PNQJMFSฤ

  View full-size slide

 20. FT.PEVMF*OUFSPQ

  View full-size slide

 21. FT.PEVMFT*OUFSPQ
  w ೥Նࠒʹ/PEFKTͷ&4.PEVMFTʹ͍ͭͯͷऔѻʹಈ
  ͖͕͋ͬͨͷΛड͚ͯɺWYͰಋೖ͞ΕͨΦϓγϣϯ
  w ৄ͘͠͸IUUQTUFQQFJTIBUFOBCMPHDPNFOUSZ
  FTNPEVMFTJOOPEFKTͳͲΛࢀর
  w &4.PEVMFT͔Β$PNNPO+4NPEVMFΛJNQPSU͢Δࡍ͸
  EFGBVMUJNQPSUΛ࢖ΘͶ͹ͳΒͳ͍

  View full-size slide

 22. FT.PEVMFT*OUFSPQ
  w /PEFKTͰ͸ɺ$PNNPO+4͔ΒOBNFEJNQPSU͢ΔͱΤ
  ϥʔʹ
  /* hoge.mjs */
  import { readFile } from "fs";
  $ node --experimental-modules hoge.mjs
  SyntaxError: The requested module does not provide an export
  named ‘readFile'
  at checkComplete (internal/loader/ModuleJob.js:75:27)
  at moduleJob.linked.then (internal/loader/ModuleJob.js:
  58:11)
  at

  View full-size slide

 23. FT.PEVMFT*OUFSPQ
  w Ұํɺ5ZQF4DSJQUͰ͸ඇ&4.PEVMFT͔ΒͷEFGBVMU
  JNQPSU͸ར༻Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊɺ$PNNPO+4ΛJNQPSU͢
  Δʹ͸ɺOBNFEJNQPSUͰهड़͢Δ͔͠ͳ͔ͬͨ
  import * as fs from "fs";
  import { readFile } from "fs";

  View full-size slide

 24. FT.PEVMFT*OUFSPQ
  w WYҎ߱Ͱ͸ɺ$PNNPO+4͔ΒͷEFGBVMUJNQPSU͕ڐ༰͞
  ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  w ैདྷͷOBNFEJNQPSUͷॻ͖ํ΋ґવڐ༰͸͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
  ͷɺ5ZQF4DSJQU΋ެࣜʹEFGBVMUJNQPSUͷॻ͖ํΛਪ঑ͯ͠
  ͍Δɻ

  IUUQTXXXUZQFTDSJQUMBOHPSHEPDTIBOECPPLSFMFBTF
  OPUFTUZQFTDSJQUIUNMTVQQPSUGPSJNQPSUEGSPN
  DKTGPSNDPNNPOKTNPEVMFTXJUIFTNPEVMFJOUFSPQ
  import fs from "fs";

  View full-size slide

 25. *NQSPWF.BQQFE
  5ZQF.PEJpFS

  View full-size slide

 26. .BQQFE5ZQF.PEJpFS
  w WYͰಋೖ
  w ैདྷͷ.BQQFE5ZQFͰ͸ɺSFBEPOMZ Λ෇༩͢Δ͜ͱ
  ͸Ͱ͖ͯ΋ɺղআ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
  type Optional = {
  [P in keyof T]?: T[P]
  };
  type ReadOnly = {
  readonly [P in keyof T]: T[P]
  };

  View full-size slide

 27. XJUINPEJpFS
  w ͷ෇༩Ͱɺ࡞༻ͷ޲͖ ෇͚Δ֎͢
  ΛදݱՄೳʹ
  type Optional = {
  [P in keyof T]+?: T[P]
  };
  type Strict = {
  [P in keyof T]-?: T[P]
  };
  type ReadOnly = {
  +readonly [P in keyof T]: T[P]
  };
  type Mutable = {
  -readonly [P in keyof T]: T[P]
  };

  View full-size slide

 28. XJUINPEJpFS
  type Strict = {
  [P in keyof T]-?: T[P]
  };
  // Property 'name' is missing in type '{}'
  // but required in type 'Strict<{ name?: string |
  undefined; }>'.
  const x: Strict<{ name?: string }> = { };

  View full-size slide

 29. $POEJUJPOBMUZQFT

  View full-size slide

 30. $POEJUJPOBMUZQFT
  w WYͰಋೖ
  w "TTJHOBCMFΛ৚݅ͱͯ͠෼ذ͢ΔܕΛදݱՄೳ
  w ʮܕ5͕ܕ6ͷ෦෼ܕͰ͋Ε͹ɺܕ9ɺͦ͏Ͱͳ͚Ε͹ܕ:ʯ
  ͱ͍͏ҙຯ
  type MyType = T extends U ? X : Y;

  View full-size slide

 31. -FUTUZQF
  w ༡ΜͰΈΑ͏$POEJUJPOBM5ZQFT
  w %J⒎
  w %J⒎͸ͲΜͳܕͰ͠ΐ͏͔ʁ
  type DiffKey = K1 extends K2 ? never : K1;
  type $Diff = {
  [P in DiffKey]: T[P];
  };

  View full-size slide

 32. %JTUSJCVUJPO
  w $POEJUJPOBM5ZQFTͱ6OJPO5ZQFTͷؒʹ͸෼഑཯͕੒ཱ
  w OFWFS͸͍͔ͳΔܕʹ΋୅ೖෆՄೳͳܕʢϘτϜܕʣ
  w
  type DiffKey = K1 extends K2 ? never : K1;
  let key: DiffKey<("name" | "age"), "age">;
  // ("name" extends "age" ? never : "name")
  // | ("age" extends "age" ? never : "age")
  // = ("name" | never)
  // = "name"

  View full-size slide

 33. $POEJUJPOJONBQQFEUZQFT
  w %J⒎,FZLFZPG5 LFZPG6͸ʮܕ5ͷLFZશମ͔Βɺܕ6
  ͷLFZશମͷू߹ΛҾ͍ͨू߹ʯ
  w .BQQFE5ZQF͸͋ΔLFZͷू߹ʹର͢ΔϓϩύςΟͷϚο
  ϐϯά
  type $Diff = {
  [P in DiffKey]: T[P];
  };

  View full-size slide

 34. %J⒎ͷਖ਼ମ
  w 'MPXUZQFʹಉ໊ͷ6UJMJUZUZQF͕͋Γ·͢
  type DiffKey = K1 extends K2 ? never : K1;
  type $Diff = {
  [P in DiffKey]: T[P];
  };
  const defaultProps = { age: 0 };
  let requiredProps: $Diff<{
  name: string;
  age: number;
  }, typeof defaultProps>;
  requiredProps = { name: "Quramy" };

  View full-size slide

 35. 5ZQFJOGFSFODFJO

  DPOEJUJPOBMUZQFT

  View full-size slide

 36. 5ZQFJOGFSFODFJO
  DPOEJUJPOBMUZQFT
  w WYͰ$POEJUJPOBM5ZQFTͱಉ࣌ʹϦϦʔε͞Εͨػೳ
  w $POEJUJPOBM5ZQFTͷ৚݅෦෼ʹͯϚονϯά࣌ʹਪ࿦͞
  ΕͨܕΛ࠶ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  T extends MyCondition ? SomeType : Y;

  View full-size slide

 37. *OGFSBOE$BQUVSF
  w ਖ਼نදݱͷΩϟϓνϟϦϯάʢάϧʔϓԽʣͱࣅ͍ͯΔ
  w Ϛονͨ͠άϧʔϓ෦෼Λޙ͔Βར༻Ͱ͖Δ
  const regexp = /hoge(\d+)/;
  const hit = "hoge10".match(regexp);
  console.log(hit[1]) // 10

  View full-size slide

 38. *OGFSBOE$BQUVSF
  w 5͕ؔ਺Ͱ͋Ε͹ɺͦͷ໭Γ஋ͱͯ͠ਪ࿦͞ΕΔܕ͕3ʹ֨
  ೲ͞ΕΔ
  type Return =
  T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never;
  let r: Return<() => number>; // typeof r = number

  View full-size slide

 39. 3FEVYͬΆ͍ΞϨ
  type Return =
  T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never;
  type AppState = { [P in keyof T]: Return };
  const reducers = {
  name: (state: string, action: any) => state,
  age: (state: number, action: any) => state,
  };
  let appState: AppState;
  // typeof appState = { name: sting, age: number }

  View full-size slide

 40. ࢖͍͗͢ʹ஫ҙ
  w $POEJUJPOBM5ZQFTͱ5ZQF*OGFSFODF SZʹΑͬͯɺطଘ
  ͷܕఆ͔ٛΒ৽͘͠ܕΛ࡞Δखஈ͕֨ஈʹ޲্
  w ॻ͍ͯΔͱ͖͸ύζϧײ֮Ͱָ͍͠΋ͷͷɺద౓ͳ༻๏ɾ
  ༰ྔΛ৺͕͚ͨ΄͏͕Α͍
  w Τϥʔϝοηʔδ͕ͲΜͲΜಡΈͮΒ͘ͳΔ
  w ϨϏϡΞ͕ͨ·ͬͨ΋Μ͡Όͳ͍

  View full-size slide

 41. VOLOPXOUZQF
  w WYͰಋೖ
  w VOLOPXO͸͢΂ͯͷܕ͕BTTJHOBCMF
  w VOLOPXOUZQF͸ɺUZQFBTTFSUJPO͠ͳ͍ͱԿ΋Ͱ͖ͳ͍
  function hoge(x: unknown) {
  if (typeof x === "string") {
  console.log(x.toLowerCase());
  }
  }
  hoge(10);
  hoge("foo");

  View full-size slide

 42. 5VQMFTJOSFTUQBSBNFUFST
  BOETQSFBEFYQSFTTJPOT

  View full-size slide

 43. 5VQMFTJOSFTUQBSBNFUFST
  BOETQSFBEFYQSFTTJPOT
  w WYͰɺؔ਺Ҿ਺ʹؔ܎͢Δܕͷهड़ྗ͕ڧԽ͞Εͨ
  w 3FTUQBSBNFUFSTXJUIUVQMFUZQFT
  w 4QSFBEFYQSFTTJPOTXJUIUVQMFUZQFT
  w (FOFSJDSFTUQBSBNFUFST
  w 0QUJPOBMFMFNFOUTJOUVQMFUZQFT
  w 3FTUFMFNFOUTJOUVQMFUZQFT

  View full-size slide

 44. 3FTUQBSBNFUFSTXJUI
  UVQMFUZQFT
  w WYҎલ͸3FTU1BSBNFUFS͸"SSBZUZQFͷΈ͕ڐ༰
  w WY͔Β͸5VQMFUZQF΋ར༻Մೳʹ
  function hoge(...args: any[]) {
  const a1 = args[0];
  const a2 = args[1];
  const a3 = args[2];
  }
  function foo(...args: [string, number]) {
  const a0 = args[0]; // string
  const a1 = args[1]; // number
  const a2 = args[2]; // error
  }

  View full-size slide

 45. 4QSFBEFYQSFTTJPOTXJUI
  UVQMFUZQFT
  w 4QSFBE0QFSBUPSʹΑΔؔ਺ݺͼग़͠ʹରԠ

  Ҏલ͸DPNQJMFFSSPSʹͳͬͯ͠·͍ͬͯͨ

  w WY͔Β͸5VQMFUZQF΋ར༻Մೳʹ
  declare function foo(a: number, b: number): void;
  const args1 = [1, 2] as [number, number];
  foo(...args1);
  const args2 = [1, "bar" ] as [number, string];
  // Argument of type 'string' is not assignable to
  // parameter of type 'number'.
  foo(...args2);

  View full-size slide

 46. (FOFSJDSFTUQBSBNFUFST
  w 3FTU1BSBNFUFSTʹ૯শܕ͕ར༻Մೳʹ
  w +BWB4DSJQUGVODUJPOͷCJOEDBMMBQQMZͱͷ਌࿨ੑ޲্

  ޙड़ͷTUSJDU#JOE$BMM"QQMZͷૅ

  declare function curry(
  fn: (x: T, ...args: U) => R
  ): (x: T) => (...args: U) => R;
  const sum = (a: number, b: number) => a + b;
  const bound = curry(sum)(1);
  const x = bound(2); // type of x = number
  const error = bound("hoge"); // error

  View full-size slide

 47. 0QUJPOBMFMFNFOUTJOUVQMF
  UZQFT
  w 5VQMF5ZQFͷதͰ NPEJpFS͕ར༻Մೳʹ
  w 3FTU1BSBNFUFSTΛ5VQMF5ZQFͰड͚ΕΔΑ͏ͳͬͨ͜
  ͱʹΑΔ෭࢈෺
  type Tuple = [number, string?];
  const x1: Tuple = [1];
  const x2: Tuple = [1, "foo"];

  View full-size slide

 48. 3FTUFMFNFOUTJOUVQMF
  UZQFT
  w 5VQMF5ZQFதʹ3FTUͳUZQFΛදݱͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  w ؔ਺ͷ3FTU1BSBNFUFSTͱͯ͠΋ར༻Մೳ
  function hoge(...args: T) {
  return args;
  }
  const arr = [1, 2, 3];
  const v = hoge("hoge", ...arr);
  // typeof v = [string, ...number[]]
  type Hoge = [string, ...number[]];

  View full-size slide

 49. .BQQFEUVQMFUZQFT

  View full-size slide

 50. .BQQFEUVQMFUZQFT
  w WYͰಋೖ
  w WY·Ͱ͸.BQQFE5ZQFʹ"SSBZ-JLFͳ5ZQFΛ৯Θͤ
  ͯ΋ɺ΄΅ҙຯͷͳ͍݁Ռʹͳ͍ͬͯͨ
  w WY͔Β͸ʮ഑ྻཁૉࣗମʹର͢ΔϚοϐϯάʯͱ͍͏
  ڍಈʹมߋ͞Εͨ

  View full-size slide

 51. Y
  type Box = { value: V };
  type Boxing= {
  [P in keyof T]: Box;
  };
  type User = {
  name: string,
  age: number,
  };
  const boxedUser: Boxing = {
  name: { value: "quramy" },
  age: { value: 18 },
  };
  let boxedNumbers: Boxing;
  boxedNumbers.concat.value([]); // ???
  boxedNumbers.length.value; // ???

  View full-size slide

 52. Y
  w LFZPGOVNCFS<>ͷҙຯ͕มΘͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍఺ʹ஫ҙ
  type Box = { value: V };
  type Boxing= {
  [P in keyof T]: Box;
  };
  const boxedNumbers: Boxing = [
  { value: 1 },
  { value: 100 },
  ];

  View full-size slide

 53. ࢖͍Έͪ
  w $POEJUJPOBMUZQF (FOFSJDSFTUQBSBNFUFST .BQQFE
  UVQMFUZQFͷ߹ΘٕͤͷྫΛ঺հ
  w ͓୊SYKTͷDPNCJOF-BUFTUؔ਺ʢ˞1SPNJTFBMMతͳౕʣ
  interface Observable {
  subscribe(cb: (v: T) => void): void;
  }
  declare var s1$: Observable;
  declare var s2$: Observable;
  combineLatest(s1$, s2$).subscribe(([s1, s2]) => {
  console.log(s1); // typeof s1 = string
  console.log(s2); // typeof s2 = number
  });

  View full-size slide

 54. ࢖͍Έͪ
  interface Observable {
  subscribe(cb: (v: T) => void): void;
  }
  // Inference in conditional type
  type StreamType =
  T extends Observable ? S : never;
  // Mapped tuple type
  type Unboxing[]> = {
  [P in keyof U]: StreamType;
  };
  // Generic rest parameters
  declare function combineLatest[]>
  (...args: U): Observable>;

  View full-size slide

 55. TUSJDU#JOE$BMM"QQMZ

  View full-size slide

 56. TUSJDU#JOE$BMM"QQMZ
  w WYͰಋೖ
  w GVODUJPOͷCJOEDBMMBQQMZʹର͢ΔνΣοΫ͕ݫີԽ
  w WYͷ5VQMFUZQF3FTUQBSBNFUFSTڧԽͷ෭࢈෺
  w TUSJDUΦϓγϣϯϑΝϛϦʔͷͭʢσϑΥϧτͰ0/ʣ

  View full-size slide

 57. TUSJDU#JOE$BMM"QQMZ
  w CJOE
  declare function hoge(a: number, b: string): void
  const hoge1 = hoge.bind(null, 1);
  hoge1("hoge");
  hoge1(); // error
  hoge1(1); // error
  hoge1("hoge", 2); // error

  View full-size slide

 58. TUSJDU#JOE$BMM"QQMZ
  w DBMM
  declare function hoge(a: number, b: string): void
  hoge.call(null, 1, "hoge");
  hoge.call(null, 1); // error
  hoge.call(null, "hoge"); // error
  hoge.call(null, 1, "hoge", 2); // error

  View full-size slide

 59. TUSJDU#JOE$BMM"QQMZ
  w BQQMZ
  declare function hoge(a: number, b: string): void
  hoge.apply(null, [1, "hoge"]);
  hoge.apply(null, [1]); // error
  hoge.apply(null, ["hoge"]); // error
  hoge.apply(null, [1, "hoge", 2]); // error

  View full-size slide

 60. ͜͜೥ͷ৽ػೳ

  -BOHBHF4FSWJDFฤ

  View full-size slide

 61. -BOHVBHF4FSWJDF

  View full-size slide

 62. 0SHBOJ[F*NQPSU

  View full-size slide

 63. 0SHBOJ[F*NQPSU
  w WYͰಋೖ
  w UTTFSWFS -BOHVBHF4FSWJDF
  ʹPSHBOJ[F*NQPSUίϚϯ
  υ͕௥Ճ͞Εͨ
  w UTMJOUͷOPVOVTFEWBSJBCMFT JNQPSU
  ͷpY૬౰΋΍ͬͯ͘
  ΕΔ

  View full-size slide

 64. %FNP
  /* before */
  import { hoge } from "./lib";
  import { foo } from "./lib";
  // no used import
  import { bar } from "./lib";
  hoge();
  foo();
  /* after */
  import { hoge, foo } from "./lib";
  hoge();
  foo();

  View full-size slide

 65. $PEF'JY4VHHFTUJPO

  View full-size slide

 66. ,JOEPG&SSPST
  w 5ZQF4DSJQUͷΤϥʔ͸΋ͱ΋ͱछྨ
  w 4ZOUBY&SSPSͦ΋ͦ΋จ๏ͱ͓͔͍ͯ͠͠΋ͷ
  w 4FNBOUJD&SSPSܕෆ੔߹ͳͲ

  View full-size slide

 67. &SSPS$PEFpY
  w UTTFSWFS -BOHVBHF4FSWJDF
  ʹ͓͚ΔΤϥʔpYͷྲྀΕ
  HFU4VQQPSUFE$PEF'JYFTίϚϯυͰ-BOH4FSWJDF͕ରԠՄೳͳ
  ΤϥʔίʔυͷҰཡΛऔಘ͓ͯ͘͠
  HFU&SSPSίϚϯυͰϑΝΠϧͷΤϥʔΛ-BOH4FSWJDF΁໰͍߹Θ
  ͤΔ
  $PEF'JYαϙʔτର৅ͷΤϥʔίʔυͷ৔߹ɺHFU$PEF'JYFTίϚ
  ϯυͰमਖ਼಺༰Λ-BOH4FSWJDFʹ໰͍߹ΘͤΔ
  ड͚औͬͨมߋ಺༰ 5FYU$IBOHF
  ΛΤσΟλͷόοϑΝʹద༻͢Δ

  View full-size slide

 68. 4VHHFTUJPO&SSPS
  w ཁ͢ΔʹΤϥʔ͕ແ͍ͱɺ$PEF'JY͸Ͱ͖ͳ͍
  w ʮ5ZQF4DSJQUͦͷ΋ͷ͕ਪ঑͢Δॻ͖ํʯʹϦϑΝΫλ͞
  ͤΔͨΊʹ͸ɺରԠ͢ΔΤϥʔίʔυ͕ඞཁ
  w Α͠ɺ৽͍͠ΧςΰϦΛ࡞Ζ͏ʂͱ͍͏͜ͱͰɺ
  4VHHFTUJPO&SSPS͕WYͰੜ·Εͨ

  View full-size slide

 69. %FNP
  w ౾஌ࣝ
  Τϥʔίʔυ൪୆͸4VHHFTUJPO&SSPS

  View full-size slide

 70. 3FOBNFJNQPSU
  EFDMBSBUJPO

  View full-size slide

 71. 3FOBNFJNQPSU
  EFDMBSBUJPO
  w WYͰಋೖ
  w *NQPSUGSPNͷର৅෦෼ΛSFOBNFͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  /* fuga.ts */
  export function fuga() {
  return "hoge";
  }
  /* main.ts */
  import { fuga } from "./fuga";
  console.log(hoge());

  View full-size slide

 72. 4VNNBSZ
  w $POEJUJPOBMUZQFͱ*OGFSFODF͸௒ڧྗ
  w 3FTUQBSBNFUFSTपΓͷվળ͕ҰؾʹਐΜͩ

  CJOEDBMMBQQMZͷܕνΣοΫ͸਱ʹདྷ͔ͨʂײ͋Δ
  w $PEF'JY΍ϦϑΝΫλؔ࿈΋Ҿ͖ଓ͖֦ॆ͕ਐΜͰ͍Δ

  View full-size slide

 73. &OKPZUZQJOH
  5ZQF4DSJQU

  View full-size slide