Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Committer Talk

Rails Committer Talk

「コミッターから見たRuby on Rails」の発表資料 https://connpass.com/event/46395/

Akira Matsuda

December 16, 2016
Tweet

More Decks by Akira Matsuda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 1.x

 2. 2.0

 3. 2.0 - RESTֵ໋ • verb == HTTP method • RESTΛ࣠ʹͨ͠ن໿Ͱ࠶ߏங͞Εͨ࠷ߴʹΧοί͍͍

  ੈք؍ • ϞσϧΦϒδΣΫτͷURLදݱͱ͔·͞ʹఱ࠽ͷൃ૝ • form_for @user ͱ͔ॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͨ
 4. 2.1

 5. 2.2

 6. named scope • ޙʹArel΁ͱ࣮݁ • ͜ΜʹͪͷAR APIͷํ޲ੑΛܾఆ͚ͮͨస׵఺ • @nk •

  ৄ͘͠͸gihyo.jpͷهࣄΛࢀর
 http://gihyo.jp/dev/serial/01/ruby/0043
 7. I18n • I18nϓϩδΣΫτʹࢀը • Ϧʔμʔ͸υΠπͷ @svenfuchs • ถࠃओಋͰ͸ͳ͍ଟࠃ੶܉ʹΑΔϓϩμΫτͩͬͨ͜ͱ͸ҙٛਂ͍ • ϓϩμΫτࣗମ͸ɺ·͊࢒೦ͳग़དྷ

  • I18n.t ͷμα͞͸΋͏ͪΐͬͱͲ͏ʹ͔ͳΒͳ͔ͬͨ΋ͷ͔ɺࠓͰ΋ߟ͑Δ • i18nͷίʔυϕʔεͷͻͲ͞ • ͜ΜͳʹͻͲ͘ͳΔͳΒ͜ͷ࣌ʹϓϩδΣΫτͷίϛοτݖ΋Β࣮ͬͯ૷ʹ ؔΘ͓͚ͬͯ͹ྑ͔ͬͨ…͔΋
 8. 2.3

 9. 3.0

 10. ͜ͷ͋ͨΓͷৄࡉ͸
 WEB+DB PRESSͷRails 3ಛूΛࢀর • Vol. 58 • WEB+DBࣥචͷ෭࢈෺ •

  ίʔυΛͨ͘͞ΜಡΜ͍ͩͭͰʹύονΛྔ࢈ • ͜ͷ͜ΖʹCampfire্ͷRailsίϛολʔνϟοτʹট଴ ͞Εͯɺίϛολʔͨͪͱձ࿩͢ΔΑ͏ʹͳΔ
 11. 3.1

 12. 3.2

 13. 4.0

 14. 4.2

 15. 5.0

 16. Rails 5͔Β2.3+ ʹͨ͠΄͏͕
 ྑ͍ͷͰ͸ʁͱ͍͏ٞ࿦΋͋ͬͨ • frozen_string_literal ࢖͍͍ͨ • ରԠRubyόʔδϣϯͷδϟϯϓ͕େ͖͗ͯ͢Ҡߦύε͕ ݫ͗͢͠ΔͷͰ٫Լ

  • 2.2Ͱಈ͔ͨ࣌͠ͱ2.3Ͱಈ͔ͨ࣌͠Ͱڍಈ͕มΘΔͷ͸ ϝϯς/σόοά͕େม͗͢ΔͷͰಋೖ͸·ͩ೉ͦ͠͏
 17. OSS͸ਓͰ΋ͭ • ΞΫςΟϒͳίϛολʔ͸20ਓલޙ • Ruby΋ͦΜͳ΋Μ • RubyνʔϜͷن໛ײ͸ɺΞΫςΟϒͳίϛολʔ͸ຖ೥ਆࡏ݄ʹ8ׂ͕ͨౡࠜʹ
 ू݁͢ΔͷͰɺ͜͜ͷօ͞Μ͸͝ଘ஌ͷ͸ͣ • ͪΐ͏Ͳ͜ͷ෦԰ʹ͍Δਓ਺ͱಉ͘͡Β͍

  • ίʔυʹ͸΋ͷ͘͢͝౰ਓͷݸੑ͕ग़ΔͷͰɺࣗ෼͕࢖͏ϓϩμΫτʹ͍ͭͯ͸
 ࡞ऀΛ஌Δ͜ͱ͕େࣄ • ಛʹɺOSS׆ಈ͕ͨ͠Δ͚Ͳίʔυ͕࢒೦ͳ஍ཕͳਓɺΈ͍ͨͳͷ͸ɺ͍Ζ͍Ζ
 ίʔυΛಡΜͰΔ͏ͪʹ࡯͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͠ɺ໰୊ղܾͷେ͖ͳखॿ͚ ʹͳΓ·͢
 18. Railsίϛολʔͷࠃ੶
 (͍͍ͩͨډॅ஍) • ถࠃ: 6 • ϒϥδϧ: 3 • ΢ϧάΞΠ:

  1 • εϖΠϯ: 1 • ίϩϯϏΞ: 1 • ӳࠃ: 1 • εΠε: 1 • Χφμ: 1 • ΦʔετϥϦΞ: 1 • σϯϚʔΫ: 1 • ೔ຊ: 1
 19. ༏ΕͨOSS։ൃऀʹͳΔʹ͸ • ಛผͳεΩϧ͸ཁΒͳ͍ • ࡢࠓ͸͓࢓ࣄͷ։ൃݱ৔ͱOSS։ൃͰ࢖ΘΕͯΔಓ۩͸΄ͱΜͲಉ͡΋ͷʹͳͬͯ ͖͍ͯΔ • ΋ͦ͠͏Ͱͳ͍ͳΒ࢓ࣄͷ΍ΓํΛม͑Δ͔ɺ৬৔ͦͷ΋ͷΛҠΔ͔ͨ͠΄͏ ͕ྑ͍ •

  ໰୊Λ୳ͯͦ͠ΕΛղ͍ͯίϛοτʹͨͨ͠Ίͯɺ୭͔ʹՁ஋ΛೝΊͤ͞Ε͹ྑ͍ ͚ͩ • ύονΛ౤͚͛ͭΔ૬ख͕৬৔ͷಉ྅Ͱ͸ͳͯ͘ɺੈքͷͲ͔͜ʹډΔRailsνʔϜ ͷਓ΍Gemͷ࡞ऀʹͳΔ͚ͩ • ೔ʑͷ1ͭ1ͭͷίϛοτΛେࣄʹ
 20. end