Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ITエンジニアとして大切にしている3つのこと

 ITエンジニアとして大切にしている3つのこと

This is my presentation slides on NTT Tech Conference 2023.
https://ntt-developers.github.io/ntt-tech-conference/2023/

#NTTtech
#Career
#Engineering
#English
#Global

Kenichi Kambara

March 24, 2023
Tweet

More Decks by Kenichi Kambara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ITΤϯδχΞͱͯ͠େ੾ʹ͍ͯ͠Δ3ͭͷ͜ͱ


  2023.03.24


  NTTςΫϊΫϩεגࣜձࣾ

  ਆݪ ݈Ұ(ΤόϯδΣϦετ)

  View Slide

 2. About me
  •ۀ຿ɿϞόΠϧΞϓϦ։ൃ/ٕज़ࢧԉ/จԽৢ੒׆ಈ


  •ߨԋɿΠϕϯτొஃ(ւ֎14ճɺࠃ಺100ճ+)


  •ࣥචɿ7࡭


  •झຯɿϥϯχϯά/ӳձ࿩/ΞϓϦ։ൃ
  ਆݪ ݈Ұ (NTTςΫϊΫϩε/ΤόϯδΣϦετ)
  @korodroid

  (Twitter)

  View Slide

 3. ௚ۙͷ׆ಈ (2022೥/ւ֎෼)
  ւ֎ΧϯϑΝϨϯεొஃ5݅[ΠλϦΞ/γϯΨϙʔϧ/έχΞ]

  (ߨԋ3݅/ύωϧσΟΧογϣϯ1݅/ϫʔΫγϣοϓ1݅)

  View Slide

 4. •ITΤϯδχΞͱͯ͠େ੾ʹ͍ͯ͠Δ3ͭͷ͜ͱ


  •ձࣾͰͷಠࣗࢪࡦͷ্ཱͪ͛ํ(ྫ)


  •ٕज़ྗͷຏ͖ํ(ྫ)
  Topics

  View Slide

 5. ITΤϯδχΞͱͯ͠େ੾ʹ͍ͯ͠Δ3ͭͷ͜ͱ

  View Slide

 6. 1. େ੾ͳ΋ͷʹ௅ઓ͠ଓ͚Δ

  View Slide

 7. Androidͱͷग़ձ͍(2007೥)
  ਖ਼ࣜ൛(ver.1.0)ʹͳΔલ…ָͦ͠͏͚ͩͲ…
  • υΩϡϝϯτ͸શͯӳޠ…


  • શ҆͘ఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ։ൃ؀ڥ…


  • Τϥʔ͕ى͖ͯ΋ݪҼ͕Ṗ…

  View Slide

 8. ౰࣌ײͨ͡Androidͷະདྷ
  ͦΕͰ΋৮Γଓ͚͍ͯΔͱ…ັྗͷྂʹ
  • ϓϥοτϑΥʔϜͷࣗ༝౓ͷߴ͞


  • ࢢ৔Λ੮ר͢ΔͷͰ͸ʁʂͷ௚ײ


  • ੈքʹϦʔνͰ͖Δັྗ(Android Market)

  ※Android Market: Google Play ετΞͷલ਎

  View Slide

 9. ࣗ෼͕࣮ߦͨ͠Ξϓϩʔν

  View Slide

 10. •ݸਓ։ൃɺۀ຿Ҏ֎ͷٕज़ΩϟονΞοϓͳͲ
  •ݚڀ։ൃ/঎༻αʔϏεɾϓϩμΫτͳͲ
  ձࣾ(ۀ຿)
  ϓϥΠϕʔτ
  ࣗ෼ͷٕज़ྗͷຏ͖ํ

  View Slide

 11. •ݸਓ։ൃɺۀ຿Ҏ֎ͷٕज़ΩϟονΞοϓͳͲ
  •ݚڀ։ൃ/঎༻αʔϏεɾϓϩμΫτͳͲ
  ձࣾ(ۀ຿)
  ϓϥΠϕʔτ
  ࠓճ͸ͪ͜Βͷ࿩Λ…

  View Slide

 12. ϓϥΠϕʔτͰ20Ҏ্ͷΞϓϦΛ։ൃ
  •ྫ1. Twitter͔ΒμδϟϨΛरͬͯಡΈ্͛Δ🤣


  •ྫ2. ޷͖ͳਓͷπΠʔτͰىͯ͘͜͠ΕΔ໨֮·͠😇

  ࣭>ྔʁˠ࣭Λ্͛ΔͨΊʹྔ΋େ੾೿

  View Slide

 13. جૅΛֶΜͩޙ͸ࣗ෼Ͱ1ຊ։ൃ͢Δʂ


  (୊ࡐ͸޷͖ͳ΋ͷͰOK)
  ৽͍ٕ͠ज़ͷΩϟονΞοϓํ๏(ྫ)

  View Slide

 14. ։ൃ&ษڧձ։࠵ͳͲΛ۪௚ʹܧଓ
  ࠓ͔Β10೥લɺਓੜॳͷւ֎ߨԋͷ࿩͕…
  ౰࣌ͷࣗ෼ɺTOEIC LR 500఺୆(<600)


  εϐʔΩϯά͸͞ΒʹͰ͖ͳ͔ͬͨࠒ…

  View Slide

 15. ٕज़໘ɿؤுΕ͹Կͱ͔Ͱ͖ͦ͏💪

  ӳޠ໘ɿݶΓͳ͘ݫͦ͠͏😇
  ΍Δʁ΍Βͳ͍ʁਓੜ࠷େϨϕϧͷᷤ౻

  &
  ػձ໘ɿ͜ΜͳνϟϯεΊͬͨʹͳ͍🤔

  View Slide

 16. ඞࢮʹ४උ&౰೔͸ϕετΛਚ͘͢ͷΈ
  ͋͑ͯ௅ઓ͢ΔಓΛબ୒͢Δ

  View Slide

 17. ΋ͪΖΜɺࣦഊ΍టष͍ܦݧ΋ଟ਺…

  ւ֎ΧϯϑΝϨϯεಛ༗ͷۭؾײ😇
  ηογϣϯͷ͋ͱͷQA😇

  View Slide

 18. ւ֎׆ಈͷ3ͭͷసػ

  ॳΊͯͷւ֎ߨԋ


  [2012]
  ॳΊͯͷւ֎ग़ల


  [2013]
  ॳΊͯͷւ֎PD&ϫʔΫγϣοϓ


  [2022]

  View Slide

 19. Practice makes perfect.
  ௅ઓ͔ΒֶΜͩؾ෇͖(ࣗռΛࠐΊͯ)
  Failure teaches success.
  ݩؾΛ΋Β͍ͬͯΔ2ͭͷ໊ݴ

  View Slide

 20. 2. ΤϯδχΞϦϯάྗ=ݸਓྗ×νʔϜྗ

  View Slide

 21. ΤϯδχΞϦϯάྗ=ݸਓྗ×νʔϜྗ
  (ྫ)։ൃݴޠ/ϑϨʔϜϫʔΫͷεΩϧͳͲ
  • Android

  →Java/Kotlin+(Jetpack Compose)…


  • iOS

  →ObjectiveC/Swift+(SwiftUI)…


  • Cross Platform

  →Flutter/React Native/KMM…

  View Slide

 22. (ྫ)ΈΜͳͰܹࢗ͠߹͏؀ڥ
  ͓ޓ͍ʹ੾᛭ୖຏ͢Δ͜ͱͰ


  ݸʑˍνʔϜͷ੒௕ˠՃ଎౓తͳ੒௕΁🚀

  ΤϯδχΞϦϯάྗ=ݸਓྗ×νʔϜྗ

  View Slide

 23. ͜Ε·ͰऔΓ૊ΜͰ͖ͨձࣾࢪࡦ

  View Slide

 24. ಠࣗࢪࡦ: ٕज़จԽৢ੒(ͷ1ྫ)
  (1)༗ࣝऀϛʔτΞοϓ
  (2)TX English Hours

  ※↑Ҏ֎ʹ΋ଟ͘ͷίϛϡχςΟ͕ࣾ಺ͰӡӦ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

  View Slide

 25. (1)༗ࣝऀϛʔτΞοϓ(ٕज़ऀίϛϡχςΟ)
  • શࣾԣஅ(not ૊৫ but ٕज़)Ͱަྲྀ(ࡶஊؚΉ)


  • ಛఆٕज़/ϝϯόʹ͋͑ͯߜΓߴ͍Ϩϕϧͷٞ࿦


  • ૬ޓʹܹࢗ͠߹͏ػձͷ1ͭ

  View Slide

 26. (2)TX English Hours(ӳޠεϐʔΩϯά)
  • ӳޠΛؾܰʹ࿩͢͜ͱʹಛԽͨ͠ίϛϡχςΟ

  1ਓ3or1෼ͷӳޠLT(+QA)Λ਺໊࣮ͣͭࢪ


  • Φʔϓϯ(୭Ͱ΋OK)+Ϋϩʔζυ(ൃදऀݶఆ)ͷ

  2෦ߏ੒


  • લ࠲ʹ೔ຊޠͰࡶஊͷ෦΋ઃఆ(ΞΠεϒϨΠΫ)

  View Slide

 27. ձࣾࢪࡦཱҊˍӡӦ: 3ͭͷϙΠϯτ
  1. ݱ৔χʔζˍ೤͍ࢥ͍ʢແཧ͸ې෺ʣ
  2. ܦӦ૚ͷཧղʢ&Ԡԉʣ
  3. ࢍಉˍࣗൃతʹڠྗͯ͘͠ΕΔ஥ؒ

  View Slide

 28. 3. ਓͱͷͭͳ͕ΓΛେ੾ʹ

  View Slide

 29. ྫ. ӳޠྗΛߴΊ͍ͨˠࣗ෼ͷ௅ઓ
  ࢓ࣄʹՃ͑ɺϓϥΠϕʔτͰ΋ػձ૑ग़

  View Slide

 30. ͝൧Λ


  ৯΂͍ͯΔͱ…


  [ࢢ৔]
  ࣸਅΛࡱͬͯͱ


  པ·Εͯ…


  [Ҩ੻]
  ੾ූͷങ͍ํΛ


  ฉ͍͔ͯΒ…


  [Ӻ]
  ࿩͍ͯ͠Δͱ


  ࣗՈ༻ंͰ…


  [ඈߦػ]
  ؍ޫ஍Λ


  า͍͍ͯΔͱ…


  [ࢁಓ]
  ࠙਌ձͰ


  ࿩͍ͯ͠Δͱ…


  [ΧϯϑΝϨϯε]
  ωλʹ


  ωλͰԠઓ?!


  [Ϩετϥϯ]
  ๭Ґஔ৘ใ


  ήʔϜʹͯ…


  [࿏্]
  ྫ. ӳޠྗΛߴΊ͍ͨˠࣗ෼ͷ௅ઓ
  ͖͔͚ͬ͸ɺ৭ʑͳ৔ॴʹ

  View Slide

 31. ࣾ಺͸΋ͪΖΜɺࣾ֎΋େ੾
  ͦͷޙͷ׆ಈʹ௚݁͢Δ͜ͱ΋
  ٕज़ίϛϡχςΟ

  (։ൃऀ஥ؒ)
  ٕज़Πϕϯτ

  (ग़൛ࣾ)

  View Slide

 32. ଟ͘ͷग़ձ͍͔ΒֶΜͩ3ͭͷؾ෇͖

  1. ࣗ෼͔Βಈ͘͜ͱͷେ੾͞
  2. ஌ࣝͱ͍͏ΑΓ͸Ձ஋؍
  3. ӳޠྗ=Πϯϓοτ×Ξ΢τϓοτ

  View Slide

 33. ຊ೔ͷؔ࿈هࣄ
  bit.ly/3Zm3P4t

  View Slide

 34. ߨԋ΍ࣥචͳͲɺ͝ґཔ͕͍͟͝·ͨ͠Βɺ
  ͓ؾܰʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ
  http://www.linkedin.com/in/korodroid
  Thank you so much
  http://fb.com/kanbara.kenichi
  @korodroid

  View Slide