Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Automated testing in Ruby 101

Automated testing in Ruby 101

Masafumi Okura

March 04, 2023
Tweet

More Decks by Masafumi Okura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RubyͰ͸͡ΊΔࣗಈςετ
  ࣛࣇౡRubyձٞ02


  େ૔խ࢙ʢOKURA Masafumiʣ
  2022-03-04, mark MEIZAN

  View Slide

 2. ࣗಈςετ

  View Slide

 3. ॻ͍͍ͯΔਓ—

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷ໨ඪ

  View Slide

 5. ࣗಈςετ


  ʹ͍ͭͯͷ


  ֓ཁͷཧղ

  View Slide

 6. ࠓ೔ͷ͓࿩
  1. ࣗಈςετʹ͍ͭͯ


  2. Rubyʹ͓͚Δࣗಈςετ


  3. ྑ͍ࣗಈςετͱ͸


  4. ࣮ԋʂςετϑΝʔετ

  View Slide

 7. ͦͷલʹ

  View Slide

 8. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 9. Okura.introduce(self)
  • ໊લɿେ૔խ࢙


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • ՝֎׆ಈɿKaigi on RailsɺGrow.rbɺRubygems Code
  Reading෦ɺ֤छొஃɺOSS׆ಈɺRails GirlsίʔνɺϑΟ
  ϤϧυϒʔτΩϟϯϓͷΞυόΠβʔ


  • ॳࣛࣇౡ

  View Slide

 10. 1. ࣗಈςετ


  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 11. ࣗಈςετͱ͸

  View Slide

 12. ϓϩάϥϜͱͯ͠


  ࣮૷͞Εͨςετ

  View Slide

 13. ϓϩάϥϜͳͷͰ


  ࣗಈԽ͕؆୯

  View Slide

 14. ςετͳͷͰ


  ͋ΔछͷݕূΛ


  ߦ͏

  View Slide

 15. ࣗಈςετʹ͍ͭͯ
  1. ࣗಈςετͷԸܙ


  2. ࣗಈςετͷछྨ


  3. ࣗಈςετͷ஫ҙ఺

  View Slide

 16. 1.1 ࣗಈςετͷ


  Ըܙ

  View Slide

 17. ࣗಈςετ͸Կ͕خ͍͠ͷ͔ʁ
  • ίʔυʹର͢ΔυΩϡϝϯτʹͳΔ


  • ίʔυͷWhatΛઆ໌͢Δ


  • όάͷ࠶ൃʢϦάϨογϣϯʣΛ๷͙


  • ϦϑΝΫλϦϯάͷॿ͚ʹͳΔʢ΄΅ඞਢʣ


  • ʢςετΛઌʹॻ͘৔߹ʣίʔυͷ඼্࣭͕͕Δ


  • ʮςετϑΝʔετʯ

  View Slide

 18. 1.2 ࣗಈςετͷ


  छྨ

  View Slide

 19. ࣗಈςετͷछྨ
  • ୯ମςετʢϢχοτςετʣ


  • ଞͷίϯϙʔωϯτ͔Β੾Γ཭ͯ͠ςετ


  • ݁߹ςετ


  • ͍͔ͭ͘ͷίϯϙʔωϯτΛ૊Έ߹Θͤͯςετ

  View Slide

 20. 1.3 ࣗಈςετͷ


  ஫ҙ఺

  View Slide

 21. ࣗಈςετͰ஫ҙ͢΂͖͜ͱ
  • ʮόά͕ͳ͍ʯ͜ͱͷূ໌ʹ͸ͳΒͳ͍


  • ʮςετ͕௨ͬͨʂˠόάͬͯͨorzʯΈ͍ͨͳ͜ͱ΋
  Α͋͘Δ


  • ίʔυΛॻ͍͔ͯΒςετΛॻ͘ͱେมʹͳΓ͕ͪ


  • ςετϑΝʔετͷํָ͕ʢݸਓͷҙݟͰ͢ʣ

  View Slide

 22. ͜ͷ࣌఺Ͱ


  ఻͑ͯ


  ͓͖͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 23. ࣗಈςετ͸


  ॻ͘΋ͷ

  View Slide

 24. ࣗಈςετ͸جຊతʹ͸ॻ͘
  • ʮςετϑΝʔετʯ͔ʮςετϥετʯ͔͸ͲͪΒͰ
  ΋Α͍


  • MiniTest͔RSpec͔͸ͲͪΒͰ΋Α͍


  • ࡉ͔͍͜ͱ΋ׂͱؾʹ͠ͳ͍ͰΑ͍


  • ͱʹ͔͘ॻ͘

  View Slide

 25. ॻ͔ͳ͍ޙչ


  ΑΓ


  ॻ͘ޙչ

  View Slide

 26. 2. Rubyʹ͓͚Δ


  ࣗಈςετ

  View Slide

 27. Rubyͷੈքʹ͸


  ͨ͘͞Μͷςετ


  gem͕͋Γ·͢

  View Slide

 28. ςετgemͷখ෼ྨ
  1. ςετϑϨʔϜϫʔΫ


  2. ಛఆ༻్޲͚DSL


  3. αϙʔτϥΠϒϥϦ

  View Slide

 29. 2.1 ςετ


  ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 30. RubyͷςετϑϨʔϜϫʔΫ
  • RSpec


  • μ΢ϯϩʔυ਺͕࠷ଟɺ൚༻ςετDSLͰ΋͋Δ


  • MiniTest


  • xUnitܥ౷ɺεϐʔυͱγϯϓϧ͕͞΢Ϧ


  • Test::Unit


  • ࠷ݹͷςετϑϨʔϜϫʔΫɺxUnitܥ౷

  View Slide

 31. 2.2 ಛఆ༻్޲͚


  DSL

  View Slide

 32. ಛఆ༻్޲͚DSL
  • Capybara


  • ϒϥ΢βૢ࡞ͷͨΊͷDSL


  • Cucumber


  • ड͚ೖΕςετͷͨΊͷDSLɺ೔ຊޠ͕ॻ͚Δ

  View Slide

 33. 2.3 αϙʔτ


  ϥΠϒϥϦ

  View Slide

 34. αϙʔτϥΠϒϥϦ
  • FactoryBot


  • ςετσʔλʢߏ଄Խ͞Εͨσʔλʣͷੜ੒


  • Faker


  • ϥϯμϜσʔλʢϝʔϧΞυϨε΍໊લͳͲʣ


  • Timecop


  • ࣌ؒΛૢ࡞͢Δ

  View Slide

 35. 3. ྑ͍ࣗಈςετ


  ͱ͸

  View Slide

 36. ྑ͍ࣗಈςετͷϙΠϯτ
  • ࣗಈςετ͸ίʔυͳͷͰɺྑ͍ίʔυͷݪଇΛద༻͢Δ


  • Մಡੑʢ໋໊ɺཻ౓ͷখ͞͞ͳͲʣ


  • ద੾ͳߏ଄Խ


  • ࣮ߦ࣌ؒͷ୹͞


  • ແବͳσʔλੜ੒Λආ͚ΔʢಛʹσʔλϕʔεΞΫηε͸஗͍ʣ


  • ୯ମςετʹدͤΔʢ݁߹ςετ͸஗͍ʣ

  View Slide

 37. ࿦఺
  • RSpecͩͱྑ͍ςετʹ͍ͭͯٞ࿦ʹͳΓ͕ͪ


  • letͱlet!ͱbeforeͷ࢖͍෼͚


  • contextͱitʹ೔ຊޠΛ࢖͑Δ͔ʁ


  • etc…


  • ϩʔΧϧͳ׳शʹै͏ͷ͕٢

  View Slide

 38. 4. ࣮ԋʂ


  ςετϑΝʔετ

  View Slide