Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digitaalisen opetuksen ja oppimisen trendit

Harto Pönkä
September 17, 2021

Digitaalisen opetuksen ja oppimisen trendit

Esitys Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenwebinaarissa, 17.9.2021, Harto Pönkä, Innowise

Harto Pönkä

September 17, 2021
Tweet

More Decks by Harto Pönkä

Other Decks in Education

Transcript

 1. Lukutaito on digitaitojen ydin 4 Lähteet: PISA-tulosten kuvaaja: IS, 30.8.2021,

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008198410.html, KARVI, 2020, https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf, Lukuliike, 2020, https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2020/ PISA-tutkimusten mukaan peruskoululaisten lukutaito on laskenut v. 2003-2018. Samaan aikaan 9.-luokkalaisten lukeminen on vähentynyt merkittävästi. KARVI: Kantaa ottavan mediatekstin tulkitseminen, peruskoulun 9.-luokkalaiset ▪ 41 % ymmärsi pääväitteen ja kaikki perustelut ▪ 34 % ymmärsi pääväitteen ja osan perusteluista ▪ 17 % ymmärsi vain pääväitteen ▪ 8 % ei ymmärtänyt edes pääväitettä
 2. Opettajien TVT:n opetuskäytön koulutus ei ole tuottanut haluttuja tuloksia (2018)

  Suomalaisopettajat 31 OECD-maan keskiarvo Saanut TVT:n opetuskäytön koulutusta osana tutkintoa 56 % 56 % Saanut äskettäin koulutusta TVT:n opetuskäyttöön 74 % 60 % Kokee tarvitsevansa paljon TVT-koulutusta 19 % 18 % Kokee omaavansa riittävät valmiudet TVT:n opetuskäyttöön 21 % 43 % Antaa oppijoiden käyttää TVT:tä koulutehtävissä 51 % 53 % 5 Lähde: OECD, TALIS 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a- en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (vastaajat alakoulun opettajia) Ainoastaan Itävallassa opettajat kokivat omaavansa huonommat valmiudet TVT:n opetuskäyttöön kuin Suomessa.
 3. Vain 68,7 % suomalaisopettajista piti kollegoitaan avoimina muutoksille (2018) 6

  Lähde: OECD, TALIS 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a- en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (vastaajat alakoulun opettajia) Suomi 7. viimeisenä
 4. Suomalaislapset viihtyvät netissä, mutta nettiä ei käytetä koulutehtäviin (2020) Suomalaislapset

  19 maan keskiarvo On kännykällä netissä useita kertoja päivässä 12-14-v: 79 % 15-16-v: 88 % 12-14-v: 68 % 15-16-v: 81 % Netissä vietetty aika päivässä 12-14-v: 230 min 15-16-v: 262 min 12-14-v: 192 min 15-16-v: 229 min Netin käyttö koulutehtäviin 12-14-v: 15 % 15-16-v: 23 % 12-14-v: 35 % 15-16-v: 44 % Digitaaliset taidot (kokonaispisteet) 7.6 / 10 7.8 / 10 7 Lähde: EU Kids Online 2020, https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf Vain Norjassa ja Belgiassa lapset viettivät enemmän aikaa netissä kuin Suomessa. Vain Puolassa käytettiin vähemmän nettiä koulutehtäviin kuin Suomessa.
 5. Korona-ajan etäopetus toi haasteet näkyville 8 Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutukset

  eri koulutusasteilla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen- vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf (rehtorit n=112, opetus- ja ohjaushenkilöstö n=378-388) Koronan vuoksi valtaosa kouluista siirtyi etäopetukseen maaliskuussa 2020. Etäopetus toi kauan kaivatun ”digiloikan”, mutta se oli kaikkea muuta kuin ongelmatonta. KARVI: poikkeustilanteen vaikutukset peruskouluissa keväällä 2020 ▪ 92 % rehtoreista ja 79 % henkilökunnasta näki ongelmia opintojen edistymisessä ▪ 82 % rehtoreista ja 63 % henkilökunnasta näki ongelmia etäopiskeluun liittyvien valmiuksien tukemisessa
 6. Lukiolaiset kokivat etäopiskelun kuormittavaksi 9 Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutukset eri

  koulutusasteilla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen- vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf (lukiolaiset n=377-835) ”Ei ollut motivaatiota. Jos ei ollut pakollista palautusta, en tehnyt hommia.” KARVI: poikkeustilanteen vaikutukset lukiolaisilla keväällä 2020 ▪ 64 % lukiolaisista koki opintojensa edistyneen huonosti poikkeusolojen aikana ▪ 36 % lukiolaisista koki motivaationsa olleen huono poikkeusolojen aikana ▪ 66 % lukiolaisista koki etäopiskelun olleen normaalia opiskelua kuormittavampaa ▪ 56 % lukiolaisista ei saanut etäopiskelun aikana tarvitsemaansa tukea opiskelijahuollosta
 7. Etäopetuksen synnyttämiä hyviä käytäntöjä (mainintojen osuus) Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutusten

  arviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 16.11.2020, https://karvi.fi/wp- content/uploads/2020/11/Hyvat_kaytanteet_yleissivistava_koulutus.pdf (perusopetus n=131, lukiot n=143) 10
 8. TOP 10 sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2017-2021 Data: Jane Hart,

  2017-2021, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 14.9.2021 12 2017 2018 2019 2020 2021
 9. Mikä on säilyttänyt suosionsa? 13 Google Driven sovellukset Docs, Sheets,

  Slides, Forms Hakukoneet Googlen haku, Wikipedia Toimisto-ohjelmat Tiedonhaku ja sisällöt Videot YouTube, Vimeo, EdPuzzle Microsoft Office Powerpoint, Word ja Excel Opetuksen aktivointi Kestosuosikit Kahoot, Mentimeter, Trello, Padlet, Quizlet Uudet suosikit Miro, Mural, Google Jamboard, Wordwall, Gimkit
 10. Mikä on muuttumassa? 14 Yhteisöpalvelut Facebook, Twitter, Yammer Pilvipalvelut ja

  blogit Dropbox, WordPress, Blogger, Google Workspace & Sites, Microsoft Sharepoint Yhteisö- ja ryhmäalustat Oppimisalusta Kehittyneet oppimisalustat Google Classroom, Flipgrid, Quizizz, Canvas Pikaviestipalvelut WhatsApp, Telegram, Viber, Discord Etäyhteyssovellukset Vanhat sovellukset Skype, Adobe Connect Uudet etäkokoussovellukset Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Whereby
 11. Muita huomioita 15 Kuvapankit Pixabay, Shutterstock, Unsplash, Freepik Videosovellukset Hihaho,

  Whereby, OBS studio, Panopto, Playposit Grafiikka Mediasisällöt Podcastit Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Overcast Editorit Canva, Genially, Adobe Spark, Adobe Photoshop, Piktochart, Paint.net Vanhat tutut Laskussa Moodle, Prezi, Evernote, SlideShares, Scoopit, Sway Nousussa Etherpad, Lino, PBWorks, MediaWiki, GeoGebra
 12. 2021 EDUCAUSE horizon -raportin makrotrendit Sosiaaliset ▪ Etätyön ja -opiskelun

  digitaalinen kuilu ▪ Mielenterveysongelmien lisääntyminen Teknologiset ▪ Hybridioppimisen yleistyminen ▪ Oppimisteknologian käytön lisääntyminen ▪ Panostukset verkko-opetukseen Taloudelliset ▪ Korkeakoulurahoituksen väheneminen ▪ Uudenlaisen osaamisen tarve työelämässä ▪ Taloudellinen epävarmuus Ympäristö ▪ Ilmastonmuutos ▪ Työmatkustamisen väheneminen ▪ Kestävä kehitys Poliittiset ▪ Internetin globalisoituminen ▪ Nationalismin nousu ▪ Korkeakoulujen riippuvuus julkisesta rahoituksesta 17 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf
 13. Tärkeimmät taidot työelämässä 1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi 2. Aktiivinen

  oppiminen ja oppimisstrategiat 3. Monimutkainen ongelmanratkaisu 4. Kriittinen ajattelu ja analysointi 5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus 6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen 7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta 8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi 9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus 10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 18
 14. Mobiili oppiminen + saavutettavuus Sosiaalinen ja yhteisöllinen oppiminen Personoitu /

  adaptiivinen oppiminen Kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t Mikro-oppiminen Videot oppimisessa Pelillisyys + VR ja AR Oppimisanalytiikka ja tekoäly STEAM-opetus ja maker-kulttuuri Lähteenä n. 20 digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendiraporttia v. 2021 Digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendit 2021
 15. Mikro-oppiminen + personoitu/adaptiivinen oppiminen + tekoäly 20 Kuva oikealla: Valamis,

  https://www.valamis.com/fi/blogi/kattava-opas-mikro-oppimiseen (16.9.2021), kuvan alkuperäinen idea: Zach Posner, 2017 Lyhyet videot Kuvat ja infografiikat Harjoitukset, tehtävät ja testit Some-sisällöt ja podcastit Oppimispelit ja sovellukset Muut oppimis- sisällöt Mikro-oppimisen elementtejä
 16. Monimuoto-opetuksen lisääntyminen 21 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and

  Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf Lisätietoa opetuksen malleista: Valerie Irvene, 2020, https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities Korona on pakottanut oppilaitoksia luomaan uudenlaisia joustavia opetusmalleja. ▪ Maailmalla ”hybridiopetuksella” tarkoitetaan monimuoto-opetusta eli kontakti- ja verkko- opetuksesta koostuvaa opetusta. ▪ Yleinen haaste: perinteiset opetuksen käytännöt kuten luennot ja tehtävät yritetään siirtää sellaisenaan verkkoon. ▪ Ongelmat yleisiä: turhautuminen, motivaation ylläpito, sopivan paikan löytäminen opiskelulle, ohjauksen ja materiaalien laatu jne. Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, yhteisöllinen oppiminen, mikro-oppiminen, videot opetuksessa
 17. Laadukas verkko-oppiminen 22 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and

  Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf Kuvakaappaus: Western Sidney Universityn verkko-opetuksen hub, https://lf.westernsydney.edu.au/engage/ (16.9.2021) Verkko-opetuksen työkaluihin ja pedagogiikkaan on panostettu entistä enemmän. ▪ Oppijalähtöisyys ja oppimistulokset keskiössä. ▪ Haasteena uusien pedagogisten käytäntöjen jalkauttaminen ja kuormittavuus opettajille. ▪ Monet oppilaitokset ovat luoneet omia verkko- ja etäopetuksen ”hubeja” ja resurssipankkeja. ▪ Uusien verkko-oppimisalustojen ja sovellusten käyttöönotto lisääntynyt runsaasti. Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t, yhteisöllinen oppiminen, adaptiivinen oppiminen, mikro-oppiminen, pelillisyys + VR ja AR, oppimisanalytiikka ja tekoäly
 18. Mikrotutkinnot 23 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning

  Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf Kuvakaappaus: Holon IQ:n malli mikrotutkinnoille, https://www.holoniq.com/notes/micro-and-alternative-credentials.-size-shape-and-scenarios-part-1 Mikrotutkinnoilla oppija voi osoittaa saavuttaneensa tietyt tiedot ja taidot. ▪ Korkeakoulujen kurssien, MOOC:ien ja erilaisten oppimissivustojen kautta on saatavilla jo yli 700 000 mikrotutkintoa. ▪ Mikrotutkinnot ovat esim. badgeja, lyhytkurssien todistuksia, sertifikaatteja jne. ▪ Mikrotutkinnoista on tulossa uusi väylä korkeakoulututkintojen suoritukseen. ▪ Sopivat myös esimerkiksi opettajien TVT:n opetuskäytön täydennyskoulutukseen. Trendit: kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t, adaptiivinen oppiminen, mikro-oppiminen, oppimisanalytiikka ja tekoäly
 19. Avoimet oppimisresurssit (OER) 24 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching

  and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf 5R-malli: David Wiley, https://courses.lumenlearning.com/pathways/chapter/reading-the-5rs-of-oer/ Koronan myötä avointen digitaalisten oppimismateriaalien kysyntä kasvaa nopeasti. ▪ Avoin = esim. public domain tai CC-lisensoitu ▪ Avoimet sisällöt säästävät rahaa ja parantavat oppijoiden yhdenvertaisuutta opetuksessa. ▪ Monet oppilaitokset ovat tuottaneet avoimia oppimisresursseja verkko-opetusta varten. ▪ Haasteena on, että monet oppilaitokset ovat edelleen käyttäneet perinteisiä oppikirjoja etä- ja verkko-opetuksessa. Trendit: kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t, adaptiivinen oppiminen, mikro-oppiminen, videot opetuksessa, pelillisyys 5R - Mitä on ”avoin” sisältö? • Retain = oikeus säilyttää • Reuse = oikeus uudelleenkäyttää eri tavoin • Revise = oikeus tarkistaa ja muokata • Remix = oikeus yhdistellä muihin sisältöihin • Redistribute = oikeus levittää uudelleen
 20. Yhteisöllinen oppiminen ”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai

  pyrkii oppimaan jotakin yhdessä” Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford, Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document 25