Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ruby 3.0 JIT on Rails

Ruby 3.0 JIT on Rails

Takashi Kokubun

July 03, 2020
Tweet

More Decks by Takashi Kokubun

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࣗݾ঺հ • GitHub, Twitter: @k0kubun • Arm Treasure Data •

  Backend, SRE, API • Ruby ίϛολ • JIT, VM, ERB, Πϯϑϥ, ϕϯνϚʔΫ
 2. ࠓ೔࿩͢͜ͱ • Ruby 3.0 JIT ͷݱࡏͷੑೳ • Rails ͰͷϘτϧωοΫͷվળ •

  C Λ Ruby ʹॻ͖׵͑ͯΔ࿩ • ࠓޙͷ JIT ΞʔΩςΫνϟ
 3. mame/optcarrot 3VCZ 3VCZ 3VCZ GSBNFTTFD   

     7. +*5
 4. benchmark-driver/sinatra 3VCZ 3VCZ 3VCZ SFRVFTUTTFD   

        7. +*5
 5. Optcarrot ͱ Sinatra, Rails ͷҧ͍͸? • ط஌ͷࣄ࣮: Optcarrot͕଎͘Ͱ͖Δͷ͸Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ͕ Α͘ޮͨ͘Ί •

  ͔͠͠ɺSinatra΍Rails͕஗͘ͳΔͷ͸Կނ͔? • CPUͷͲͷϨΠϠʔͰϘτϧωοΫʹͳ͍ͬͯΔ?
 6. Instruction Cache (ICache) Miss ͱ͸ • Α͋͘ΔCPUͷΩϟογϡ: L1i, L1d, L2,

  L3 (shared) • L1i: Level 1 Instruction Ωϟογϡ • CPU໋ྩͷΩϟογϡϛε • ಉ࣌ʹΞΫηε͢Δίʔυ͕ผͷcacheline΍ϖʔδʹ͋ΔͳͲ (ίʔυͷαΠζ͔ϨΠΞ΢τͷ໰୊)
 7. ICache Miss ΛͲ͏ճආ͢Δ͔ • ίʔυαΠζͷ࡟ݮ • ॏෳΛഉআ͢Δ • ࣮ߦ࣌৘ใʹج͍ͮͯෆཁͳύεΛ࡟Δ •

  ϨΠΞ΢τͷվળ • ϝιου͝ͱʹผϖʔδʹόϥόϥͳͷ͸2.6 JIT compactionͰղܾ • hot path ͷہॴੑΛ্͛Δ
 8. ॏෳΛഉআ͢Δ • 3.0 ʹೖͬͨ࠷దԽ: • JIT compactionͰɺ.o Ͱ͸ͳ͘.c͔ΒίϯύΠϧ͠௚͢ (staticؔ਺͕ dedup͞ΕΔ)

  • ivar͕࠷దԽ͞Εͳ͔ͬͨ࣌ʹ࢖ΘΕΔؔ਺ͷΠϯϥΠϯԽΛ΍ΊΔ • JIT cancel࣌ͷෳ਺ͷؔ਺ݺͼग़͠Λ1ͭʹ·ͱΊΔ
 9. MJIT ͷݶք • CίϯύΠϥ͸ Ruby VM ಛ༗ͷࣄ৘ΛߟྀͰ͖ͳ͍ • ΠϯϥΠϯԽͷൣғʹݶք͕͋Δ (C

  ϝιου౳) • ΍Γ͗͢ΔͱίʔυαΠζ͕૿͑ٯޮՌ • ਖ਼ৗܥΛ༏ઌͯ͠࠷దԽͤ͞Δͱ͍ͬͨࢦ͕ࣔ೉͍͠
 10. ଞʹ΍Γ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱ • ෭࡞༻ͷͳ͍ϝιουͷίϯύΠϧ࣌ݺͼग़͠ • [1, 2].min ͰΞϊςʔγϣϯʹج͍ͯ rb_ary_min ΛίϯύΠϧ࣌ʹݺͼग़͢౳ •

  Τεέʔϓ͠ͳ͍ΦϒδΣΫτͷࣄલׂΓ౰ͯ • ҎલStringΛελοΫׂ෇͢ΔPoCΛ࡞͕ͬͨɺͦ΋ͦ΋Ξϩέʔγϣϯ͕ͳ ͯ͘ࡁΉ৔߹͸ͦΕ͕࠷଎ • Frozen string literal ͳͲΛෆཁʹ͍ͨ͠