Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Accessing RDS from local

Accessing RDS from local

thanhgit

May 03, 2022
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Technology

Transcript

  1. Điều kiện - Có thể truy cập VPN công ty

    - Cài đặt một trình quản lý cơ sở dữ liệu. Ví dụ: + Mac và Windows: Sequel Pro, ... + Linux: Dbeaver, … - Workflow: Port forwarding từ local <-> bastion host <-> RDS in AWS + Để hiểu thì xem tutorial này: link
  2. Tạo một kết nối trong trình quản lý DB Chú

    ý: - server host: ? - port: ? - User/password: ?