Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイン入門!初心者でも使えるデザインのコツとテクニック

fujita
April 17, 2023

 デザイン入門!初心者でも使えるデザインのコツとテクニック

fujita

April 17, 2023
Tweet

Other Decks in Design

Transcript


 1. $9ࣄۀຊ෦%FMJWFSZ෦σβΠϯνʔϜ
  ౻ాՖས
  σβΠϯೖ໳ʂॳ৺ऀͰ΋࢖͑ΔσβΠϯͷίπͱςΫχοΫ

  View Slide

 2. ͜ͷηογϣϯͷର৅ऀ
  w͜Ε͔ΒσβΠϯΛ࢝Ί͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔํ
  wσβΠϯͬͯͲΜͳ෩ʹߟ͑Δͷ͔஌Γ͍ͨํ
  wݟ΍͍͢ࢿྉΛ࡞Γ͍͚ͨͲɺͲ͏ͨ͠Β͍
  ͍ͷ͔೰ΜͰ͍Δํ

  View Slide

 3. ͜ͷηογϣϯΛฉ͍ͯ
  􀈿
  􀲱
  ΞΠΩϟον࡞੒
  􀌲
  ςΩετ
  ίϛϡχέʔγϣϯ
  ࢿྉ࡞੒

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  ౻ాՖསʢೖࣾσβΠφʔྺ೥൒ʣ
  wσβΠφʔΞγελϯτ
  wܦྺ
  wհޢ࢜ˠ&$αΠτͷӡӦ
  wۀ຿
  wόφʔɺϩΰɺҹ࡮෺΍6*σβΠϯ

  View Slide


 5. ʮ༨നʯͱʮίϯτϥετʯͷ͓࿩͠Λ͠·͢ɻ

  View Slide

 6. ࠓ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ
  w༨നͱίϯτϥετʹ͍ͭͯ
  wσβΠϯ࣮ફʂ
  w·ͱΊ

  View Slide


 7. ༨നͱίϯτϥετ

  View Slide


 8. ༨നͱ͸ʁ

  View Slide


 9. Կ΋ͳ͍ۭനͷ෦෼

  View Slide


 10. Կ΋ͳ͍ۭനͷ෦෼

  View Slide


 11. w ೥݄೔ʢՐʣ
  w ೥݄೔
  ʢՐʣ

  View Slide


 12. w ೥݄೔ʢՐʣ
  w ೥݄೔
  ʢՐʣ

  View Slide

 13. ༨നͷޮՌ
  wઢͷ୅ΘΓʹͳΓ
  wάϧʔϓԽʹ΋༗ޮ

  View Slide


 14. ίϯτϥετͱ͸ʁ

  View Slide


 15. গ͠ม͑Δ͜ͱͰ͸
  ͋Γ·ͤΜ

  View Slide


 16. ͸͖ͬΓͱม͑Δ͜ͱ

  View Slide

 17. ༨നͱίϯτϥετΛ্ख͘࢖͏ͱʁ
  ఻͍͑ͨ৘ใΛڧௐ͠
  ໌֬ʹ఻Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢

  View Slide


 18. Ͱ͸ɺ࣮ફʂ

  View Slide

 19. Α͋͘ΔදͷσβΠϯ
  ໊લ ͘ΒʹΌΜ
  આ໌
  %FWFMPQFST*0$"'&ʹ΍͖ͬͯͨʹΌΜ͜ɻ
  ΫϥεϝιουࣾһΛݟͯɺ͍͔ͭࣗ෼΋ϓϩάϥ
  ϛϯάΛ΍ͬͯΈ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔɻ
  ੑ֨ ָ͍͜͠ͱ͕େ޷͖
  झຯ ͓ͻΔͶɺ͓͠ΌΕ

  View Slide

 20. εοΩϦͨ͠ҹ৅
  ໊લ ͘ΒʹΌΜ
  આ໌
  %FWFMPQFST*0$"'&ʹ΍͖ͬͯͨʹΌΜ͜ɻ
  ΫϥεϝιουࣾһΛݟͯɺ͍͔ͭࣗ෼΋ϓϩάϥ
  ϛϯάΛ΍ͬͯΈ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔɻ
  ੑ֨ ָ͍͜͠ͱ͕େ޷͖
  झຯ ͓ͻΔͶɺ͓͠ΌΕ

  View Slide

 21. ʴίϯτϥετ
  ໊લ ͘ΒʹΌΜ
  આ໌
  %FWFMPQFST*0$"'&ʹ΍͖ͬͯͨʹΌΜ͜ɻ
  ΫϥεϝιουࣾһΛݟͯɺ͍͔ͭࣗ෼΋ϓϩάϥ
  ϛϯάΛ΍ͬͯΈ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔɻ
  ੑ֨ ָ͍͜͠ͱ͕େ޷͖
  झຯ ͓ͻΔͶɺ͓͠ΌΕ

  View Slide

 22. Α͘ݟΔදͷσβΠϯ
  ໊લ ͘ΒʹΌΜ
  આ໌
  %FWFMPQFST*0$"'&ʹ΍͖ͬͯͨʹΌΜ͜ɻ
  ΫϥεϝιουࣾһΛݟͯɺ͍͔ͭࣗ෼΋ϓϩάϥ
  ϛϯάΛ΍ͬͯΈ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔɻ
  ੑ֨ ָ͍͜͠ͱ͕େ޷͖
  झຯ ͓ͻΔͶɺ͓͠ΌΕ

  View Slide

 23. ʴίϯτϥετ
  ໊લ ͘ΒʹΌΜ
  આ໌
  %FWFMPQFST*0$"'&ʹ΍͖ͬͯͨʹΌΜ͜ɻ
  ΫϥεϝιουࣾһΛݟͯɺ͍͔ͭࣗ෼΋ϓϩάϥ
  ϛϯάΛ΍ͬͯΈ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔɻ
  ੑ֨ ָ͍͜͠ͱ͕େ޷͖
  झຯ ͓ͻΔͶɺ͓͠ΌΕ

  View Slide

 24. ී௨ͷϨγϐ
  ੜ஍ʹཛͱڇೕΛೖΕࠞͥΔ
  ϑϥΠύϯΛ೤͢Δ
  ੜ஍Λͳ͕͢
  ؾ๐͕ग़ͨΒͻͬ͘Γฦ͢
  Ր͕௨ͬͨΒ׬੒ʂ
  ύϯέʔΩͷ࡞Γํ

  View Slide

 25. ࣗવͱ৘ใ͕ೖͬͯ͘Δ
  ੜ஍ʹཛͱڇೕΛೖΕࠞͥΔ
  ϑϥΠύϯΛ೤͢Δ
  ੜ஍Λͳ͕͢
  ؾ๐͕ग़ͨΒͻͬ͘Γฦ͢
  Ր͕௨ͬͨΒ׬੒ʂ
  ύϯέʔΩͷ࡞Γํ

  View Slide

 26. ʴίϯτϥετ
  ੜ஍ʹཛͱڇೕΛೖΕࠞͥΔ
  ϑϥΠύϯΛ೤͢Δ
  ੜ஍Λͳ͕͢
  ؾ๐͕ग़ͨΒͻͬ͘Γฦ͢
  Ր͕௨ͬͨΒ׬੒ʂ
  ύϯέʔΩͷ࡞Γํ

  View Slide

 27. ී௨ͷϨγϐ
  ੜ஍ʹཛͱڇೕΛೖΕࠞͥΔ
  ϑϥΠύϯΛ೤͢Δ
  ੜ஍Λͳ͕͢
  ؾ๐͕ग़ͨΒͻͬ͘Γฦ͢
  Ր͕௨ͬͨΒ׬੒ʂ
  ύϯέʔΩͷ࡞Γํ

  View Slide

 28. ߦ͖৔ͷͳ͍༨ന͕͋Δ
  ੜ஍ʹཛͱڇೕΛೖΕࠞͥΔ
  ϑϥΠύϯΛ೤͢Δ
  ੜ஍Λͳ͕͢
  ؾ๐͕ग़ͨΒͻͬ͘Γฦ͢
  Ր͕௨ͬͨΒ׬੒ʂ
  ύϯέʔΩͷ࡞Γํ

  View Slide

 29. ݟ͑ͳ͍ઢΛ࢖͏
  ੜ஍ʹཛͱڇೕΛೖΕࠞͥΔ
  ϑϥΠύϯΛ೤͢Δ
  ੜ஍Λͳ͕͢
  ؾ๐͕ग़ͨΒͻͬ͘Γฦ͢
  Ր͕௨ͬͨΒ׬੒ʂ
  ύϯέʔΩͷ࡞Γํ

  View Slide

 30. ༨നΛௐ੔͠·͠ΐ͏
  )05
  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  $0-%
  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ

  View Slide

 31. ௐ੔Օॴ͸Ͳ͜ʁ
  )05
  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  $0-%
  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ԁ
  ԁ
  ԁ
  ԁ

  View Slide

 32. ༨നΛௐ੔ͨ͠ͱ͜Ζ
  )05
  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  $0-%
  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ԁ
  ԁ
  ԁ
  ԁ

  View Slide

 33. ʴίϯτϥετ
  HOT


  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  COLD


  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ԁ
  ԁ
  ԁ
  ԁ

  View Slide

 34. ༨നʹ஫໨
  )05
  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  $0-%
  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ

  View Slide

 35. ༨ന͸શͯಉ͡େ͖͞
  )05
  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  $0-%
  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwԁ

  View Slide

 36. ༨നΛ࢖ͬͯάϧʔϓԽ
  HOT


  ϗοτίʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  COLD


  ΞΠείʔώʔwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ΞΠεΧϑΣϥςwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ԁ
  ԁ
  ԁ
  ԁ

  View Slide


 37. ·ͱΊ

  View Slide

 38. ·ͱΊ
  w༨ന͸ઢͷ୅ΘΓʹͳΔ
  w༨ന͸άϧʔϓԽΛ͢Δ
  wίϯτϥετ͸ࢹ֮ΛҾ͖͚ͭΔ

  View Slide

 39. ֬ೝ͠Α͏ʂ
  wઢΛ࢖༻͠ɺ৘ใ͸ځ۶ʹͳ͍ͬͯͳ
  ͍͔
  wཁૉͱཁૉͷؒʹແବͳ༨ന͸ͳ͍͔
  wίϯτϥετ͸͍͍ͭͯΔ͔

  View Slide


 40. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide