Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

たのしいesa #esa_io #devKan

たのしいesa #esa_io #devKan

DevLove関西 - esaとDocBaseのサービス開発のDiffの話
https://devlove-kansai.doorkeeper.jp/events/33527

でお話させていただきました(\( ⁰⊖⁰)/)

ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

November 28, 2015
Tweet

More Decks by ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͜Μͳײ͡ͷ͜ͱΛߟ͑ͯ͸͍Δ͚Ͳɺ ·ͩ'*9͡Όͳ͍ΜͰɻ ͜Ε͔Β΋ͬͱྑ͘ͳΔΜͰɻ 8*1Λ͚ͭΔͱ͖ͷ͖΋ͪ • ͳͷͰࡉ͔͗͢Δποίϛ͸·ͩצหͯ͠Ͷ • ͚ͲɺؒҧͬͯͨΒڭ͑ͯͶ • ࠔͬͯͨΒॿ͚ͯͶ

  • ΍Δؾ͸͋ͬͯ͜Ε͔Β΍Δͭ΋ΓͰ͸͋ΔΜͩΑ • ͬ͘͟Γ͜͏͍͏͜ͱߟ͑ͯΔ͔ΒͳΜͱͳ͘஌ͬͯͯͶ • େମ߹ͬͯͨΒ͞Γؾͳ͘΄Ίͯ͘ΕͨΒ΍Δؾग़Δ͔΋ • ·ͣ͸ࣗ෼ͷϝϞతʹॻ͍ͯΔ͚ͩͳΜͩ
 2. Ϣʔβʔଐੑ • νʔϜن໛: 1~126 Ϣʔβʔ • ༗ྉར༻ͷׂ߹ • νʔϜ: 200

  / 1200 • Ϣʔβʔ: 1700 / 7500 • શ༗ྉνʔϜͷ໿30%͕ ݸਓར༻ 26
 3. ։ൃνʔϜҎ֎ͷ৭ʑͳ࢖ΘΕํ • 1ਓϢʔβʔ͕ଟ͍ • ϝϞ੔ཧɾΞΠσΞ·ͱΊɾݪߘࣥච ౳ • alt Evernote? •

  ʮՈఉ಺esaʯ෉්΍ΧοϓϧͰͷར༻ • ҭࣇ΍༦৯ͷ࿈བྷ • ήʔϜɾझຯͷू·Γɾֶੜஂମɾ੓࣏ஂମɾNPOɹ౳ 27
 4. 34 ָ͍͔͠Βɺຖ೔࡞Γ͚ͭͮͯΔ 5713 commits 3995 issues 1932 Pull Requests 1728

  Deployed 982 feedbacks from users 10.2 commits/day 7.1 issues/day 3.4 PR/day 3.1 Deploys/day
 5. ϦϦʔεαΠΫϧ • ৽ػೳ΍ϢʔβʔϑΟʔυόοΫ → GitHub Issues • GitHub Flowʹ͕ͨͬͯ͠ϒϥϯνΛ࡞Γɺదٓpush͠ͳ͕Β࣮૷ •

  pushຖʹCIΛߦ͍ɺςετͷΧόϨοδ͕90%ΛԼճ͍ͬͯͨ৔߹ʹ͸ ςετ͕ࣦഊ • ςετ͕͢΂ͯ੒ޭ͍ͯ͠Δ৔߹ͷΈ master branchʹϚʔδՄೳ • ػೳ͕ग़དྷ্͕ͬͨΒɺmaster branchʹϚʔδ → ຊ൪σϓϩΠ • ϦϦʔεϊʔτެ։ → @esa_io ͰπΠʔτ 38
 6. 70

 7. 71

 8. 2ਓͩͱ։ൃεϐʔυ͸஗͍ʁ • ҙࢥܾఆεϐʔυͷ଎͞ • ఻ฉͰ͸ͳ͘ਖ਼֬ͳҰ࣍৘ใʹ৮ΕΒΕΔ • ৭ʑͳαʔϏεΛར༻ͯ͠ޮ཰Խ (e.g. Heroku, MFΫϥ΢υ)

  • ٕज़ސ໰ɾ֎෦ͷΞυόΠβʔ • ଟগۤखͩͬͨ͜ͱ΋΍ΕΔˠࢹ໺޿͕Δ • Ք͙΂͖͓͕ۚগͳͯ͘ࡁΉ • ܾఆݖ͸50ɾ50 76 ݱஈ֊Ͱ͸ͦ͏Ͱ΋ͳ͍ײ͡
 9. We are not startup. • ग़ࢿΛड͚͓ͯΒͣɺٸܹͳ੒௕Λ໨ࢦͯ͠ ͍ͳ͍ • ͲͪΒ͔ͱݴ͏ͱɺதখاۀʁ •

  esaͱɺesaΛ࡞ΔզʑͱɺesaΛ࢖͏ਓʑ͕ݎ ࣮ʹ੒௕͍ͯ͘͜͠ͱΛ໨ࢦ͍ͨ͠ 80
 10. ܦࡁঢ়گ • डୗ ͱ esa ͷऩӹൺ཰ → डୗͷํ͕·ͩଟ͍ • िʹ਺೔ελʔτΞοϓͷ͓ख఻͍

  • ϑϧίϛοτͷडୗ͸ड͚ΒΕͳ͍ • esaͷऩӹ͚ͩͰ৯΂͍ͯ͘͜ͱ͕౰໘ͷ໨ඪ 81