Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AngularJSのご紹介

tmaeda
July 27, 2013

 AngularJSのご紹介

tmaeda

July 27, 2013
Tweet

More Decks by tmaeda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html>
 2. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html>
 3. ίϯύΠϧޙ <html lang="ja" ng-app="" class="ng-scope"><head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/

  1.1.5/angular.min.js"></script> <style type="text/css"> @charset "UTF-8"; [ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng- cloak,.x-ng-cloak{display:none;} ng\:form{display:block;} </style> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" class="ng-valid ng-dirty"> <p class="ng-binding">Hello ͋Μ͗ΎΒʔ</p> </body> </html>
 4. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> "OHVMBS͸ಠ ࣗʹ)5.-λάΛ ఆٛ͢Δ࢓૊ΈΛ ఏڙ͍ͯ͠Δ
 5. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> "OHVMBS ͸QVSF )5.-Λ ίϯύΠϧ ͯ͠.7Λ ࣗಈੜ੒͢ Δ
 6. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> 7ͱ.͸૒ํ޲ʹ ઀ଓ͞Ε͍ͯΔ
 7. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> .PEFM͸ͲΜͳσ ʔλߏ଄Ͱ΋ྑ͍ ಛघͳΫϥεΛܧঝ͢ Δඞཁ͸ͳ͍
 8. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> 7JFX͸ςΩετͰ ͸ͳ͘ੜ͖ͨΦϒδΣΫ τͰ͋Δ
 9. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> 7JFX͸ςΩετͰ ͸ͳ͘ੜ͖ͨΦϒδΣΫ τͰ͋Δ
 10. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html>
 11. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html> શ͘ແବͷͳ͘௚ ײతͳهड़
 12. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller:
 13. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller: ݁ͼ͚ͭΔͨΊ͚ͩ ʹJEఆٛͯ͠
 14. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller: 7JFX ͔ΒσʔλΛऔΓ ग़ͯ͠ɺϞσϧʹೖ ΕΔॲཧ΋ࣗ෼Ͱ ॻ͍ͯ
 15. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller: ݁ͼ͚ͭΔ
 16. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html> શ͘ແବͷͳ͘௚ ײతͳهड़
 17. ུ <script> var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [

  {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; } </script> </head> <body> <div ng-controller="mainCtrl"> <ul> <li ng-repeat="talker in talkers"> {{talker.name}}: {{talker.id}}: {{talker.title}} </li> </ul> </div> ུ
 18. ུ <script> var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [

  {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; } </script> </head> <body> <div ng-controller="mainCtrl"> <input type="text" ng-model="query"> <ul> <li ng-repeat="talker in talkers | filter:query"> {{talker.name}}: {{talker.id}}: {{talker.title}} </li> </ul> </div> ུ
 19. <html lang="ja" ng-app="myApp"> ུ <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></ script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery- ui.min.js"></script>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.1.5/ angular.min.js"></script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular-ui/0.4.0/angular- ui.min.js"></script> <script> var myApp = angular.module('myApp', ['ui']) ; var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [ {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; } </script> ུ <ul ui-sortable ng-model="talkers"> <li ng-repeat="talker in talkers"> ฒ΂ସ͑Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠·͢Αɻ ͦΕʹΑͬͯɺฒͼมΘΔϞσϧ͸͜ΕͰ͢Αɻ ʢશ͘ແବͷͳ͍هड़ʣ
 20. <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.1.5/angular.min.js"></script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ng-grid/2.0.7/ng-grid.min.js"></script> <script> var myApp =

  angular.module('myApp', ['ngGrid']) ; var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [ {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; $scope.gridOptions = { data: 'talkers' }; } </script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ng-grid/ 2.0.7/ng-grid.css" /> <style> .gridStyle { border: 1px solid rgb(212,212,212); width: 400px; height: 300px } </style> ུ <div ng-controller="mainCtrl"> <div class="gridStyle" ng-grid="gridOptions"> </div> </div> HSJE0QUJPOTʹैͬͯ άϦουΛදࣔͯ͠Ͷ શ͘ແବͷͳ͍هड़ ػೳ͕༗Γ͗͢ΔͷͰɺৄࡉ͸ͪ͜Β http://angular-ui.github.io/ng-grid/