$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

阪神タイガース優勝のひみつ - Pythonでシュッと調べた件 / SABRmetrics for Python

阪神タイガース優勝のひみつ - Pythonでシュッと調べた件 / SABRmetrics for Python

PyLadies Tokyo 9周年LT

Shinichi Nakagawa

October 01, 2023
Tweet

More Decks by Shinichi Nakagawa

Other Decks in Research

Transcript

 1. ʮ͓ࢄาʯΛͨ݁͠Ռ


  ࡕਆλΠΨʔε͕༏উͨ݅͠.
  ࡕਆλΠΨʔε༏উΛه೦ͯ͠PythonͰσʔλ෼ੳͨ͠Β

  ࢥΘͣʮͦΒɺͦ͏Αʯͱೲಘͯ͠͠·ͬͨ࿩.
  Shinichi Nakagawa(@shinyorke) 2023/10/01 PyLadies Tokyo 9प೥ه೦ύʔςΟʔ

  View Slide

 2. Who am I ?


  ʢ͓લ୭Α?ʣ
  • Shinichi Nakagawa@shinyorke


  • େख֎ࢿܥITίϯαϧاۀϚωʔδϟʔ


  • ຊۀͰ͸SREతͳ࢓ࣄΛ͍ͯ͠·͢.


  • ΤϯδχΞతʹ͸ԿͰ΋Ͱ͖Δਓ.


  • ద౰ͳ⽁ωλ͔ΒLTΛ͢ΔΤϯδχΞͷਓ.


  • ஶ໊ͳٕज़ϒϩάʮLean Baseballʯͷਓ.


  • ຖ೔10,000าఔ౓ͷʮ͓ࢄาʯ͕೔՝.
  ※͓ࢄาͷূڌ෺݅

  View Slide

 3. PyLadies Tokyo 9प೥͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢🎉


  ʢ9೥΋ܦͬͯ͠·ͬͨͷ͔…ͳ͍ͭʣ

  View Slide

 4. ΋͏Ұ͓ͭΊͰ͍ͨࣄ͕


  ͋Γ·͢ΑͶʁ🐯

  View Slide

 5. ࡕਆλΠΨʔε, ηɾϦʔά༏উ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢🎉


  2005೥Ҏདྷ18೥ͿΓͷ༏উ🐯

  View Slide

 6. 334
  ʲ౾஌ࣝʳ͓ೃછΈͷͪ͜Βͷ਺ࣈ͸18೥લͷ༏উ͕ΩοΧέͰര஀.

  View Slide

 7. 18೥ͿΓʹʮ༏উʯΛ


  Ϳ͔ͪ·ͨ͠ࡕਆλΠΨʔε


  ݁ہԿ͕ྑ͔ͬͨͷ͔🤔

  View Slide

 8. ࡕਆλΠΨʔε༏উͷཧ༝ʢͲΕ΋ਖ਼ղʣ
  1. ໊কʮԬాজ෍ʯ௨শʮͲΜͰΜʯͷ؂ಜ෮ؼ.

  →18೥લͷ༏উ΋Ԭా؂ಜ&ʮͦΒɺͦ͏Αʯͱೲಘߦ໊͘ࡃ഑.


  2. ࣆJAPAN͕༏উͨ͠WBCʹελϝϯڃͷબखΛग़͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ.

  ࡕਆ͔Β͸த໺ͱ౬ઙͷΈ͔ͭ͞΄Ͳग़৔ճ਺͸ଟ͘ͳ͍.


  3. ʮ͓ࢄา͸େࣄʯʮ໎ͬͨΒา͚ʯͱ͍͏ҙࣝͷժੜ͑.

  ۩ମతʹ͸ʮ࢛ٿʢϑΥΞϘʔϧʣʯΛ୔ࢁબΜͩ.

  View Slide

 9. ʮʰ͓ࢄา͸େࣄʱʰ໎ͬͨΒา͚ʱͱ͍͏ҙࣝͷժੜ͑ʯ


  ͜Ε͕ࡕਆλΠΨʔε༏উͷ΋ͬͱ΋Β͍͠ཧ༝ͩͱσʔλ͸ݴͬͯ·ͨ͠.

  View Slide

 10. ࡕਆͷεʔύʔυϥΠͳʮ͓ࢄาʯͷྲّྀ
  • όολʔ͸ࡾৼ͍͍͔ͯ͠Βʮۃ౓ʹ͓ࢄาʯ͠ͳ͍͞.


  • ϐονϟʔ͸ࡾৼΛऔΒͳ͍͍͔ͯ͘ΒʮࢄาΛࢭΊΖʯ.


  ͳ͓໺ٿʹ͓͚Δʮ͓ࢄาʯ͸ʮ࢛ٿʢϑΥΞϘʔϧʣʯͷࣄ.


  ※εϥϯάతʹʮࢄาʯͱಡΜͰ͍·͢ʢʮา͔ͤΔʯͱ͔ݴ͏ʣ.

  View Slide

 11. ࡕਆλΠΨʔε͓ࢄาͷྲّྀᶃ
  όολʔ͸ࡾৼͯ͠


  ͍͍͔Β


  ʮۃ౓ʹ͓ࢄาʯ


  ͠ͳ͍͞.
  ࡾৼͯ͠΋͍͍͔Βา͚.
  11

  View Slide

 12. ʮ໠ދଧઢʯվΊʮ໠”า”ଧઢʯ
  • 2023೥ͷࡕਆλΠΨʔε, νʔϜͱ࢛ͯ͠ٿͷ਺͕ΊͪΌͪ͘Όଟ͍.


  • ηɾϦʔάͲ͜Ζ͔ϓϩ໺ٿશମͰ΋ΠέͯΔग़ྥ཰ͷߴ͞.


  • Ұํ, ࢛ٿΛऔΓʹߦ͘ͷʹ଴ͭͨΊࡾৼ΋૿͍͑ͯΔ.

  View Slide

 13. 11ଧ੮ʹ1ճ͓ࢄา͢ΔࡕਆλΠΨʔε͞Μ༏लʢϦʔά1Ґʣ.


  ࠷ԼҐத೔υϥΰϯζΑΓ1.5ഒͷϖʔεͰʮ͓ࢄาʯΛྔ࢈.

  View Slide

 14. Ұํ, ࡾઢͷ਺΋۶ࢦͰ4.5ଧ੮ʹҰ౓ࡾৼ͍ͯ͠ΔʢϦʔάϫʔετʣ.


  ܭࢉ্ελϝϯͷશଧऀ͕ࢼ߹தʹ1ճ͸ࡾৼ͍ͯ͠Δࣄʹ.

  View Slide

 15. 2ͭͷάϥϑΛ͚ͬͭͯ͘ࢄา͢Δॱʹฒ΂ͨϞϊ.


  ࡕਆૉ੖Β͍͠, Ұํʮྩ࿨ͷถ૽ಈʯͷத೔͞Μ(ry

  View Slide

 16. ࡕਆλΠΨʔε͓ࢄาͷྲّྀᶄ
  ϐονϟʔ͸ࡾৼΛ


  औΒͳ͍͍͔ͯ͘Β
  ʮࢄาΛࢭΊΖʯ.
  ૬खͷଧऀΛྥʹग़͢΂͔Βͣ.
  16

  View Slide

 17. ૬खͷʮࢄาʯΛઈରʹࢭΊΔ౤खਞ.
  • 2023೥ͷࡕਆλΠΨʔε, νʔϜͱͯ͠౤खͷ༩࢛ٿ͕গͳ͍.


  • ༩࢛ٿ͕গͳ͍ = ૬खʹ࢛ٿʢࢄาʣΛ͍ͤͯ͞ͳ͍.


  • ͦͦ͜͜ࡾৼ΋औΕ͓ͯΓ, ࡕਆ౤खਞͷ༏ल͕͞Θ͔Δ.

  View Slide

 18. ༏लͳࡕਆ౤खਞ, ૬खʹ࢛ٿʢࢄาʣΛ࠷΋༩͍͑ͯͳ͍ʢϦʔά1Ґʣ.


  ૬खଧऀʹ͸ແବͳ࢛ٿΛग़͞ͳ͍ͱ͍͏పఈͨ͠ํ਑.

  View Slide

 19. ༏लͳࡕਆ౤खਞ, ૬ख͔Βͦͦ͜͜ࡾৼΛୣ͏໛༷ʢϦʔά4Ґʣ.


  ࢛ٿ͕ݮΔͱ͍͏͜ͱ͸ࡾৼΛऔΕͳ͍ࣄʹ΋ܨ͕Δ͕ҧͬͯͨ…ੌ͍🐯

  View Slide

 20. 2ͭͷάϥϑΛ͚ͬͭͯ͘ࢄาͤ͞ͳ͍ॱʹฒ΂ͨϞϊ.


  ࡕਆ͕ૉ੖Β͍͕͠, DeNAͷʮࡾৼͨ͘͞ΜऔΔʯʮ࢛ٿগͳ͍ʯ͔͍͍ͬ͜.

  View Slide

 21. ???ʮPythonͷ࿩͕ແ͍͡Όͳ͍͔ʁ͍͍͔͛Μʹ͠Ζʯ

  View Slide

 22. ࠓ೔ͷσʔλ͸


  શ෦PythonͰ


  ͍͍ײ͡ʹ🐍
  େͨ͠ίʔυ͡Όͳ͍ͷͰͥͻਅࣅͯ͠΍ͬͯΈͯ.
  https://gist.github.com/Shinichi-Nakagawa/3ca01932532ba41ceaef94bd722107b9
  NPBͷWebαΠτΛ


  εΫϨΠϐϯά


  Google ColabͰ


  γϡοͱՄࢹԽ.

  View Slide

 23. ʲ݁࿦ʳࡕਆλΠΨʔεʮ͓ࢄาʯͷྲّྀ
  • όολʔ͸ࡾৼ͍͍͔ͯ͠Βʮۃ౓ʹ͓ࢄาʯ͠ͳ͍͞.


  • ϐονϟʔ͸ࡾৼΛऔΒͳ͍͍͔ͯ͘ΒʮࢄาΛࢭΊΖʯ.


  • ͳ͓, ࢛ٿ͕૿͑Δͱࡾৼ΋૿͑Δʢ܏޲ʣͳͷͰ(ry


  ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔?

  View Slide

 24. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠🐯

  View Slide