$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

<form>があればゴルフもできる / If a <form> is there, you can play golf.

akwkm
June 27, 2023

<form>があればゴルフもできる / If a <form> is there, you can play golf.

akwkm

June 27, 2023
Tweet

More Decks by akwkm

Other Decks in Design

Transcript

 1. GPSN
  ͕͋Ε͹
  ΰϧϑ
  ΋Ͱ͖Δ
  🏆

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. ୯ޠΛϕΫτϧԽ͠
  ʮҙຯΛ଍͠Ҿ͖ʯͯ͠༡Ϳ
  ΰϧϑήʔϜ

  View Slide

 5. ͸͡·Γ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ΰϧϑͱԕ͗͢Δʜ

  View Slide

 8. ΰϧϑͯ͠Δײ

  View Slide

 9. ͯ͠Δײ
  🎮

  View Slide

 10. ը໘্ͷԿ͔Λૢ࡞Ͱ͖Δɻ
  ͨͩͦΕ͚ͩͰɺ
  ຊ౰͸ॏͨ͞΋Կ΋ͳ͍ͱ͜Ζʹ
  ੜཧײ֮Λ࡞Δɻ
  ʰࡩҪ੓തͷήʔϜʹ͍ͭͯࢥ͏͜ͱʱΑΓ

  View Slide

 11. ͯ͠Δײ
  ߦҝͱ஌֮Λ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ
  Ͱٖࣅతͳ਎ମײ͕֮ಘΒΕΔ
  🤜
  💥

  View Slide

 12. ಧ͘

  ඈͿ
  ଧͭ
  🏌

  View Slide

 13. ಧ͘
  ඈͿ
  ଧͭ
  ݁Ռ͕දࣔ
  ૹ৴த
  ೖྗͯ͠ૹ৴

  View Slide

 14. ଧͬͨײ
  🏌

  View Slide

 15. ϘʔϧΛଧͭ
  🏌

  View Slide

 16. ඈͿ
  ଧͭ
  ϘʔϧΛଧͭ ʴ
  ʔ

  View Slide

 17. ൃࣹͨ͠Α͏ʹݟ͑Δ

  View Slide

 18. ஄͘
  ଧͭ
  ʴ
  ʔ
  ඈͿ
  💥
  ϘʔϧΛଧͭ

  View Slide

 19. JOQVUͰεΠϯά͢Δ
  @keyframes swing {


  0% {


  transform: rotateX(0deg);


  }


  80% {


  transform: rotateX(390deg);


  }


  100% {


  transform: rotateX(360deg);


  }


  }

  View Slide

 20. γϣοτͷ൓ಈ
  EFH
  EFH
  EFHΑΓ
  ༨෼ʹճసͤͯ͞
  ໭͍ͯ͠Δ
  💥

  View Slide

 21. ଧͬͨײ
  φΠεγϣοτ

  View Slide

 22. ඈΜͩײ

  View Slide

 23. Ϙʔϧ͕ඈͿ
  🏌 ⛳

  View Slide

 24. Ϙʔϧ͕ඈͿ
  🏌 ⛳
  ඈڑ཭
  ߴ౓

  View Slide

 25. @keyframes shot {


  0% {


  transform: scale(180%) translateY(0);


  }


  100% {


  transform: scale(0) translateY(-4000%);


  }


  }
  ೋ࣍ݩۭؒʹϘʔϧΛඈ͹͢

  View Slide

 26. USBOTMBUF:

  USBOTMBUF:

  :࣠Ҡಈʹඈڑ཭

  View Slide

 27. TDBMF
  TDBMF

  มഒʹٖࣅతͳߴ౓

  View Slide

 28. TUBSU FOE
  BOJNBUJPOEVSBUJPO
  :࣠Ҡಈʷมഒ

  View Slide

 29. ඈΜͩײ
  φΠεγϣοτ

  View Slide

 30. ಧ͍ͨײ

  View Slide

 31. Ϙʔϧ͕ಧ͘

  View Slide

 32. ج఺ͱ໨ඪͷؒʹ͋Δڑ཭
  Λೝࣝ͢Δ͜ͱͰʮಧ͘ʯײ֮ΛಘΔ
  🏌 ⛳
  Ϙʔϧ͕ಧ͘
  ໨ඪ

  View Slide

 33. ࢹઢ͕޲͔͍΍͍͢ը໘தԝʹ
  γϯϘϧͱͯ͠ͷ໨ඪΛઃஔ
  ໨ඪΛࣔ͢

  View Slide

 34. ڑ཭Λࢹ֮Խ͢Δ
  ໨ඪ·Ͱͷڑ཭Λ
  ૬ରతʹදࣔ͢Δ͜ͱͰ
  ڑ཭ײΛ͔ͭΊΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 35. ໨ඪ͕ઃఆ͞ΕΔ
  ͜Ε͘Β͍
  ཭Ε͍ͯΔ
  ͜͜ʹ
  ϘʔϧΛಧ͚Δ

  View Slide

 36. ෩ʹ͸ͨΊ͘ϐϯϑϥοά
  @keyframes flag {


  0% {


  transform: scaleX(100%) skewY(0deg);


  }


  20% {


  transform: scaleX(100%) skewY(-2deg);


  }


  80% {


  transform: scaleX(96%) skewY(2deg);


  }


  100% {


  transform: scaleX(100%) skewY(0deg);


  }


  }

  View Slide

 37. ಈ͖ͷج఺ʹϙʔϧଆ

  View Slide

 38. USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  ಈ͖ͷج఺ʹϙʔϧଆ

  View Slide

 39. :࣠܏ࣼʹ্Լͷಈ͖
  USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  TLFX: EFH

  TLFX: EFH

  View Slide

 40. USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  TLFX: EFH

  TLFX: EFH

  :࣠܏ࣼʹ্Լͷಈ͖

  View Slide

 41. USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  TLFX: EFH

  TLFX: EFH

  :࣠܏ࣼʹ্Լͷಈ͖

  View Slide

 42. USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  TDBMF

  9࣠৳ॖʹલޙͷಈ͖

  View Slide

 43. USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  TDBMF

  9࣠৳ॖʹલޙͷಈ͖

  View Slide

 44. USBOTGPSNPSJHJO
  DFOUFSMFGU
  TDBMF

  TDBMF

  9࣠৳ॖʹલޙͷಈ͖

  View Slide

 45. ΧοϓΠϯ͢ΔϘʔϧ
  @keyframes cupIn {


  0% {


  transform: translateY(0);


  }


  20% {


  transform: translateY(-2px);


  }


  50% {


  opacity: 1;


  transform: translateY(0px) scale(100%);


  }


  100% {


  opacity: 0;


  transform: translateY(0px) scale(0);


  }


  }

  View Slide

 46. TDBMF
  TDBMF

  มഒʹϘʔϧͷམԼ

  View Slide

 47. ٵ͍ࠐ·ΕͨΑ͏ʹݟ͑Δ

  View Slide

 48. ΧοϓΠϯͷϘʔϧͷಈ͖
  Χοϓͷ஍఺ͰਅԼʹམԼ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 49. ΧοϓΠϯͷϘʔϧͷಈ͖
  ௚ਐ͖ͯͨ͠Ϙʔϧʹ͸׳ੑ͕ಇ͘

  View Slide

 50. TDBMF
  TDBMF

  USBOTMBUF:

  มഒʹϘʔϧͷམԼ
  USBOTMBUF:

  ׳ੑΛߟྀ͠
  ΍΍௨Γա͔͗ͯΒམԼͤ͞Δ

  View Slide

 51. ಧ͍ͨײ
  φΠεγϣοτ

  View Slide

 52. ΰϧϑײ
  🏌🏌🏌

  View Slide

 53. ಧ͘

  ඈͿ
  ଧͭ
  🏌

  View Slide

 54. ಧ͘

  ඈͿ
  ଧͭ
  🏌
  ଧͬͨײ0,

  View Slide

 55. ಧ͘

  ඈͿ
  ଧͭ
  🏌
  ଧͬͨײ0,
  ඈΜͩײ0,

  View Slide

 56. ಧ͘

  ඈͿ
  ଧͭ
  🏌
  ଧͬͨײ0,
  ඈΜͩײ0,
  ಧ͍ͨײ0,

  View Slide

 57. ΰϧϑײ
  φΠεγϣοτ

  View Slide

 58. ·ͱΊ

  View Slide

 59. ਎ମײ֮Λઃܭ͢Ε͹
  GPSN͸ΰϧϑʹͳΔ

  View Slide

 60. IUUQTUBOHPMGIBUFMBCPKQ
  ͥͻ༡ΜͰͶ

  View Slide

 61. ׬

  View Slide