Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Learning Ruby

Learning Ruby

Masafumi Okura

March 01, 2024
Tweet

More Decks by Masafumi Okura

Other Decks in Programming

Transcript

  1. ݴޠΛ஌ΔͨΊʹࢲ͕͍ͯ͠Δ͜ͱ • ެࣜυΩϡϝϯτΛࢀর͢Δ • MacͷDashͱ͍͏ΞϓϦͰӳޠυΩϡϝϯτΛૉૣ͘ࢀর͢Δ • ͱʹ͔͘ࢼ͢ • IRB͸༑ୡ •

    ௥Ճͷ৘ใݯ • ruby-jp͸݁ߏ༗ӹͳ৘ใ͕ಘΒΕΔͷͰΦεεϝ • RubyKaigiΛ͸͡Ίͱ͢ΔΧϯϑΝϨϯεʹࢀՃ͢Δ
  2. ৘ใݯ·ͱΊ(1) • https://docs.ruby-lang.org/ja/ ʮΔΓ·ʯ • https://docs.ruby-lang.org/en/ ӳޠ൛ͷެࣜυΩϡϝϯτ • https://ruby-jp.github.io/ ruby-jp

    SlackίϛϡχςΟ • https://rubykaigi.org/ RubyKaigi • https://ruby-trunk-changes.hatenablog.com/ ௨শnagachika৽ฉ
  3. ৘ใݯ·ͱΊ(2) • https://www.reddit.com/r/ruby/ RubyαϒReddit • https://ruby fl ow.com/ RubyFlowɺRubyத৺ͷܝࣔ൘ •

    https://ruby.social/ RubyϝΠϯͷMastodonΠϯελϯε • https://rubyweekly.com/ Ruby Weeklyɺຖिͷχϡʔε·ͱΊ • https://newsletter.shortruby.com/ େྔͷϦϯΫ΍πΠʔτͷ·ͱΊ