Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VALORS A IMPULSAR

Manel
April 28, 2024

VALORS A IMPULSAR

Manel

April 28, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. VALORS A IMPULSAR PER AUGMENTAR L’EFECTIVITAT DELS NOSTRES EQUIPS A

    con�nuació segueixen els valors més proposats per i per les par�cipants. La resta d’aportacions es poden relacionar i s’han inclòs entre aquests valors per dotar-los de profunditat. VALOR DEFINICIÓ INCLOU COMUNICACIÓ Transmissió i intercanvi d'informació, idees, opinions i sen�ments entre els membres de l'equip, amb l'objec�u de compar�r coneixements i garan�r una comprensió clara i precisa de les tasques i els objec�us. • TRANSPARÈNCIA • CLAREDAT • ESCOLTA ACTIVA CONFIANÇA Creença en la fiabilitat, la integritat i les capacitats dels membres de l'equip. Es fonamenta en experiències passades, coherència entre paraules i accions, i una cultura de suport mutu i transparència. • IMPLICACIÓ INNOVACIÓ Capacitat de generar noves idees, solucions crea�ves i noves maneres de fer les coses per millorar processos, productes o serveis. Requereix una mentalitat oberta, experimentació i la voluntat de prendre riscos calculats. IMPLICACIÓ COL·LABORACIÓ Treballar junts cap a un objec�u comú, compar�nt recursos, coneixements i habilitats per aconseguir resultats que no serien possibles d'aconseguir de manera individual. Implica respectar i valorar les contribucions de cada membre de l'equip. • TRANSVERSALITAT • COMPARTIR • GENEROSITAT • COMPARTIR CONEIXEMENT • COORDINACIÓ • RESPECTE • HUMILITAT • EMPATIA RESPONSABILITAT Assumir les pròpies accions i decisions, complir amb els compromisos i assumir les conseqüències del propi comportament. Implica ser fiable, puntual i actuar amb integritat en totes les tasques i interaccions. • EXPERTESA • MOTIVACIÓ • FORMACIÓ • PERSEVERANÇA • PRECISIÓ