Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイン組織成長における負債解消の取り組みを赤裸々に語る

sugiyama
October 10, 2023

 デザイン組織成長における負債解消の取り組みを赤裸々に語る

2023/10/1 Designshipスポンサーセッションにて登壇した資料になります。

sugiyama

October 10, 2023
Tweet

More Decks by sugiyama

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠϯ૊৫੒௕ʹ͓͚Δ
  ෛ࠴ղফʹ޲͚ͨऔΓ૊ΈΛ
  ੺དʑʹޠΔ

  View full-size slide

 2. ਿࢁ໻༏
  T V H J Z B N B N J Z V
  גࣜձࣾॿଠ౛
  ։ൃάϧʔϓ
  σβΠϯνʔϜϦʔμʔ1E.

  View full-size slide

 3. ॿଠ౛ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 4. [
  ॿଠ౛͸Ͳ͏͍ͬͨձ͔ࣾ
  গࢠߴྸԽ΍͍ΘΏΔ̏,ʢ͖͍ͭɾԚ͍ɾةݥʣͰ
  ਓखෆ଍͕ڣ͹ΕΔݐઃۀքʹ͓͍ͯ
  ʮݐઃݱ৔Λັྗ͋Δ৬৔ʹɻʯͱ͍͏
  ϛογϣϯͷ΋ͱࣄۀΛ޿͍͛ͯΔձࣾͰ͢

  View full-size slide

 5. [
  ݩ੥͚୳͠Λߦ͍͍ͨड஫ऀͱ
  ࢓ࣄΛൃ஫͍ͨ͠ൃ஫ऀΛͭͳ͙
  ϏδωεϚονϯάαʔϏε

  View full-size slide

 6. [
  ݐઃۀܦݧऀ޲͚ͷٻਓαʔϏε

  View full-size slide

 7. σβΠϯνʔϜʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 8. [ [
  ؔΘΔྖҬ͕ଟ͍
  ʴ
  ελʔτΞοϓͰ͸
  εϐʔυײ͋ΔରԠ͕ٻΊΒΕΔ
  ଐਓԽͨ͠σʔλ؅ཧ΍ෛ࠴͕ଟ਺ʹ😰

  View full-size slide

 9. [
  ྫ͑͹ɾɾɾ

  View full-size slide

 10. [
  ࣄۀ΍αʔϏε֦େɺࢪࡦ͕૿͑Δ͜ͱͰੜ͡Δ
  ͲΕ͕ਖ਼نσʔλ͔Θ͔Βͳ͍ɺ
  ϝϯςφϯε͞Ε͍ͯͳ͍ϚελϑΝΠϧ

  View full-size slide

 11. [
  ੍࡞෺ͷϑΝΠϧ໊ϧʔϧ͕ͳ͘
  Ͳͷঢ়ଶͷ΋ͷ͕͍ͭ࡞ΒΕ͔ͨෆ໌
  ࠷ऴσʔλ΍Ξ΢τϥΠϯલͷσʔλ͕ߦํෆ໌

  View full-size slide

 12. [
  σβΠϯνʔϜ໊͕ˠ໊ʹ
  ൒೥Ͱ૿Ճͨͨ͠Ίෛ࠴͕ݦࡏԽ
  👩
  👦
  👩
  👨🦰
  👩🦱
  👨 👱

  View full-size slide

 13. [
  ແݶʹ૿͍͑ͯͬͨෛ࠴͕ͦͷ··ͩͱɺ
  ͍͍ͪͪσʔλ࡞੒ऀʹ֬ೝ͠ͳ͖Ό͍͚ͳ͍ͳͲ
  ࡞ۀޮ཰͕େ෯ʹ௿Լʜ😞

  View full-size slide

 14. [
  ͦ͜Ͱෛ࠴ղফϓϩδΣΫτ͕
  ։࢝͠·ͨ͠🎉

  View full-size slide

 15. ෛ࠴ղফϓϩδΣΫτ

  View full-size slide

 16. [
  ෛ࠴ͷચ͍ग़͠Λ։࢝

  View full-size slide

 17. [
  ෛ࠴ͷચ͍ग़͠Λ։࢝
  ෛ࠴ͷάϧʔϐϯά

  View full-size slide

 18. [
  ෛ࠴ͷચ͍ग़͠Λ։࢝
  ෛ࠴ͷάϧʔϐϯά
  ෛ࠴ͷ༏ઌ౓ܾఆ

  View full-size slide

 19. [
  ෛ࠴ͷચ͍ग़͠Λ։࢝
  ෛ࠴ͷάϧʔϐϯά
  ෛ࠴ͷ༏ઌ౓ܾఆ
  ϩʔυϚοϓ࡞੒

  View full-size slide

 20. [
  ෛ࠴ͷચ͍ग़͠Λ։࢝
  ෛ࠴ͷάϧʔϐϯά
  ෛ࠴ͷ༏ઌ౓ܾఆ
  ϩʔυϚοϓ࡞੒
  ணख
  ͜Ε͔Β

  View full-size slide

 21. [
  ෛ࠴ͷચ͍ग़͠
  'JHKBNΛར༻ͯ͠σΟεΧογϣϯΛ࣮ࢪɻ
  ·ͣ͸δϟϯϧΛ໰Θͣɺ࡞ۀதʹੜ·Εͨٙ໰఺΍௚͢΂͖෦෼Λهࡌ

  View full-size slide

 22. [
  ෛ࠴ͷάϧʔϐϯά ؔ࿈ੑ͕͋Δ΋ͷͷάϧʔϐϯάΛߦ͍ํ਑ΛܾΊΔ

  View full-size slide

 23. [
  ෛ࠴ͷ༏ઌ౓ܾఆ άϧʔϐϯάͨ͠ෛ࠴ʹରͯ͠༏ઌ౓Λʮॏཁ౓ʯʮۓٸ౓ʯͷ࣠Ͱ੔ཧ

  View full-size slide

 24. [
  ϩʔυϚοϓ࡞੒ ΨϯτνϟʔτܗࣜͰ͓͓ΑͦͷணखॱΛ੔ཧ͢Δ

  View full-size slide

 25. [
  ணख
  ΨϯτνϟʔτͰఆΊͨ՝୊ͷෛ࠴ͷࡉ෼ԽΛߦ͍ɺ
  ۩ମλεΫʹચ͍ग़ͯ͠ணख͢Δ
  λεΫ̍
  υΩϡϝϯτԽͯ͠ϑϩʔʹ૊ΈࠐΉ
  ໋໊ϧʔϧΛద༻͢Δ΋ͷΛܾΊΔʢϑΝΠϧʁ$44ʁΞʔτϘʔυʁʣ
  ݱࡏԿ໋໊͕ʹ͓͍ͯόϥόϥͳͷ͔Λ೺Ѳ͢Δʢ೔෇ͷॻ͖ํʁέόϒʁεωʔΫʁʣ
  খ՝୊Ͱܾ·ͬͨର৅ʹରͯ͠ɺͲ͏͍͏ϧʔϧͰ౷Ұ͢Δ͔ܾΊΔ
  ໋໊͕όϥόϥͰϑΝΠϧ؅ཧ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍

  େ՝୊
  λεΫ̎
  λεΫ
  λεΫ

  View full-size slide

 26. ͜ͷऔΓ૊ΈΛߦ͏͜ͱͰʜ

  View full-size slide

 27. [
  ணख
  ϝϯόʔͦΕͧΕͷࢥ͍ͬͯΔ͜ͱͷࣗݾ։ࣔͱɺ
  ૊৫ʹ͓͚ΔϑϥετϨʔγϣϯͷղফʹͭͳ͕ͬͨ

  View full-size slide

 28. [
  ணख
  ɾΫϦΤΠςΟϒ΍6*ͳͲͷ੍࡞෺ͷҰ؏ੑͷ޲্
  ্ه͕ߦ͑ΔσβΠϯ૊৫ͱͯ͠ͷୈҰาΛ౿Έग़͠·ͨ͠👏
  ɾ୭Ͱ΋͍ͭͰ΋੍࡞ΛҾ͖ܧ͛ΔΑ͏ͳ؀ڥ
  ɾΫΦϦςΟίϯτϩʔϧ΍੍࡞෺ͷ؅ཧ͕ߦ͑Δ

  View full-size slide

 29. [
  ணख
  ԶͨͪͷσβΠϯ૊৫͸
  ·ͩ·ͩ͜Ε͔Βͩʂʂ

  View full-size slide

 30. [
  σβΠϯνʔϜͰ͸
  ݐઃݱ৔Λັྗ͋Δ৬৔ʹ͢ΔͨΊͷ
  ҰॹʹऔΓ૊ΜͰ͘ΕΔ஥ؒΛେืू💪
  σβΠϯνʔϜͷ
  औ૊Έʹ͍ͭͯͷ
  OPUF͸ͪ͜Βˠ

  View full-size slide

 31. [
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View full-size slide