Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

意志と、デザインと、ときどきお金

Miwa Kuramitsu
December 02, 2023

 意志と、デザインと、ときどきお金

Spectrum Tokyo Festrival 2023
DAY1 セッション「意志と、デザインと、ときどきお金」の登壇資料です。

👻Spectrum Tokyo Festrival 2023
https://fest2023.spctrm.design/

🦭KRAFTS&Co.
https://krafts-and.co/

🍹RINDA
https://rinda.today/
https://instagram.com/rinda.today

Miwa Kuramitsu

December 02, 2023
Tweet

More Decks by Miwa Kuramitsu

Other Decks in Design

Transcript

 1. Will


  Money
  ҙࢤͱɺ
  σβΠϯͱɺ
  ͱ͖Ͳ͖͓ۚ
  Miwa


  Kuramitsu
  KRAFTS&Co.
  Design
  SpectrumTokyo Festival 2023
  and Occasionally
  and
  DAY1


  14:00 - 14:45


  GLOBAL STAGE

  View full-size slide

 2. Will


  Money
  σβΠϯΛ
  औΓר͘
  ҙࢤͱ͓ۚͷ࿩
  Design

  View full-size slide

 3. About
  ࣗݾ঺հ
  Diggin’ Roots
  ҙࢤͱ͓ۚΛΊ͙ΔݸਓతͳาΈ
  Will
  σβΠϯͱҙࢤʹ͍ͭͯ
  Money
  σβΠϯͱ͓ۚʹ͍ͭͯ
  1
  2
  3
  4

  View full-size slide

 4. About
  1
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 5. Miwa


  Kuramitsu
  Design Strategist
  @transitkix

  View full-size slide

 6. Co-creating play and


  a space for creativity.
  ͭ͘Ζ͏ɺڞʹɻ༡ͼͱ༨നΛɻ

  View full-size slide

 7. IUUQTIVCUPLZPDPN

  View full-size slide

 8. Will & Money

  View full-size slide

 9. Will
  σβΠϯʹ·ͭΘΔҙࢤ

  View full-size slide

 10. Money
  σβΠϯʹ·ͭΘΔ͓ۚ

  View full-size slide

 11. ຖ݄෷ΘΕΔ͓څྉ


  ؔΘ͍ͬͯΔࣄۀͷച্


  ձࣾͷגՁ


  ࢖͍ͬͯΔσβΠϯπʔϧͷར༻ྉ


  …ͳͲͳͲɻ

  View full-size slide

 12. Money
  ͱ͖Ͳ͖ɺ͓ۚɻ

  View full-size slide

 13. Money
  ͓ۚʜʜʜ
  😕

  View full-size slide

 14. Diggin’ Roots
  2
  ҙࢤͱ͓ۚΛΊ͙ΔݸਓతͳาΈ

  View full-size slide

 15. Tokyo
  Fukuoka

  View full-size slide

 16. IUUQTXXXGBNJUTVDPNOFXTIUNM

  View full-size slide

 17. IUUQTXXXPLBQVBDKQNJOVUF
  Faculty


  of


  Design
  👩🎓

  View full-size slide

 18. ΩϟϥΫλʔ
  Ϗδωεͷݱ৔Ͱ
  σβΠϯ͍ͨ͠
  ήʔϜձࣾ
  2004
  🎮

  View full-size slide

 19. ΍ͬͯΈͳΑɻ
  Give it a try.

  View full-size slide

 20. ήʔϜձࣾ
  2004
  🎮 2008
  🎮
  ήʔϜձࣾ
  ΦϦδφϧλΠτϧʹ
  ؔΘΓ͍ͨ

  View full-size slide

 21. ͳΜͯ͜ͱͳ͍೔Λ
  ָ͠Έʹ͢Δ
  ΋ͷͮ͘Γ͍ͨ͠
  ήʔϜձࣾ
  2004
  🎮 2008
  🎮
  ήʔϜձࣾ
  2015
  🍳
  ྉཧͷձࣾ

  View full-size slide

 22. Annual


  budget
  Form a
  contract
  Fee
  estimate
  ೥ؒ༧ࢉ ܖ໿ରԠ
  අ༻ͷݟੵ

  View full-size slide

 23. ΫϥγΧϧσβΠϯͷڭ
  ҭݱ৔Ͱ͸Ͳ͏දݱ͢Δ
  ͔ʁΛத৺ʹڭΘ͍ͬͯ
  ͨ
  ͓ۚ΁ͷۤखҙࣝΛ͜͜·Ͱ͜͡Βͤͯ͠·ͬͨཁҼ͸Կ͔ʁ
  ։ൃඅͷେ͖ͳۀքͰ
  ΩϟϦΞΛελʔτͨ͠
  ※͋͘·Ͱθϩ೥୅ͷ࿩Ͱ͢
  ͓ۚͱ޲͖߹͏ܦݧ͕ͳ͔͚ͬͨͩ

  View full-size slide

 24. ܦӦͬͯ
  େมͦ͏͚ͩͲ
  ͓΋͠Ζͦ͏

  View full-size slide

 25. ि຤ϓϩδΣΫτ
  ։࢝
  ήʔϜձࣾ
  2004
  🎮 2008
  🎮
  ήʔϜձࣾ
  2015
  🍳
  ྉཧͷձࣾ

  View full-size slide

 26. 100,000yen
  ߹ಉձࣾΛઃཱ͠Α͏ʂͱͳͬͯਓͰ࣋ͪد͓ͬͨۚ

  View full-size slide

 27. 💸
  ਎મΛ੾Δ

  View full-size slide

 28. 859,240yen
  251backers

  View full-size slide

 29. ήʔϜձࣾ
  2004
  🎮 2008
  🎮
  ήʔϜձࣾ
  2015
  🍳
  ྉཧͷձࣾ
  2022
  🦭
  σβΠϯελδΦ
  ༨ന΍༡ͼΛੜΉ
  σβΠϯελδΦΛ
  ࣗ෼Ͱͭ͘Ζ͏

  View full-size slide

 30. ήʔϜձࣾ
  2004
  🎮 2008
  🎮
  ήʔϜձࣾ
  2015
  🍳
  ྉཧͷձࣾ
  2022
  🦭
  σβΠϯελδΦ
  ༨ന΍༡ͼΛੜΉ
  σβΠϯελδΦΛ
  ࣗ෼Ͱͭ͘Ζ͏
  ΩϟϥΫλʔ
  Ϗδωεͷݱ৔Ͱ
  σβΠϯ͍ͨ͠
  ΦϦδφϧλΠτϧ
  ʹܞΘΓ͍ͨ
  ͳΜͯ͜ͱͳ͍೔Λ
  ָ͠Έʹ͢Δ
  ΋ͷͮ͘Γ͍ͨ͠
  ؀ڥͷมԽ͸ɺҙࢤΛ࣋ͬͨλΠϛϯάʹ๚ΕΔ

  View full-size slide

 31. Design&Will
  2
  σβΠϯͱҙࢤʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 32. ҙࢤΛ࣋ͭ ≠ ҙࢤΛ؏͘

  View full-size slide

 33. High Empathy
  σβΠφʔ͸ڞײྗ͕ߴ͍ʁ

  View full-size slide

 34. ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋
  ;ͯͿͯ͘͠
  ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ
  1.΍͔ͬͯΒ͔Μ͕͑Δ
  2.Ͳ͏ͳΓ͍ͨɺΑΓͲ͏͋Γ͍ͨ
  3.ΧδϡΞϧʹએݴ͢Δ
  4.ϥΠεϫʔΫͱϥΠϑϫʔΫ

  View full-size slide

 35. ΍͔ͬͯΒ


  ͔Μ͕͑Δ
  ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋ɺ;ͯͿͯ͘͠ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ

  View full-size slide

 36. ✍ → 🤔

  View full-size slide

 37. Ͳ͏͋Γ͍ͨ
  ͜͏ͳΓ͍ͨɺΑΓ΋
  ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋ɺ;ͯͿͯ͘͠ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ

  View full-size slide

 38. ΑΓ੹೚͋Δ
  ໘ന͍࢓ࣄΛ͍ͨ͠
  ุ৔ʹ͍͚࣋ͬͯΔ
  ͘Β͍ͷ୅ද࡞Λ
  ࡞Γ͍ͨ
  ԿΑΓ΋
  Ո଒ͱͷ࣌ؒΛ
  Ұ൪େ੾ʹ͍ͨ͠

  View full-size slide

 39. ΧδϡΞϧʹએݴ͢Δ
  ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋ɺ;ͯͿͯ͘͠ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ

  View full-size slide

 40. ܳਓͷϥΠϒϙελʔͷ
  σβΠϯ͍ͨ͠

  View full-size slide

 41. σβΠφʔͷ੒௕ΛՄࢹԽ͢Δࣾ಺ϙʔτϑΥϦΦ͸͡Ί·ͨ͠%BJTVLF4VHJUB
  https://note.com/daisuke_sugita/n/ncf509da28171

  View full-size slide

 42. Ricework Lifework
  ʴ
  ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋ɺ;ͯͿͯ͘͠ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ

  View full-size slide

 43. ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋
  ;ͯͿͯ͘͠
  ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ
  1.΍͔ͬͯΒ͔Μ͕͑Δ
  2.Ͳ͏ͳΓ͍ͨɺΑΓͲ͏͋Γ͍ͨ
  3.ΧδϡΞϧʹએݴ͢Δ
  4.ϥΠεϫʔΫͱϥΠϑϫʔΫ

  View full-size slide

 44. Design&Money
  4
  σβΠϯͱ͓ۚʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 45. IUUQTXXXFTUBUHPKQECWJFX TJE
  ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪ೥ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪʢԵௐࠪʣௐࠪର৅ٴͼௐࠪࣄ߲ɺ౷ܭද
  🏢 7572
  ೔ຊͷσβΠϯۀ


  ࣄۀॴ਺

  View full-size slide

 46. IUUQTXXXFTUBUHPKQECWJFX TJE
  ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪ೥ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪʢԵௐࠪʣௐࠪର৅ٴͼௐࠪࣄ߲ɺ౷ܭද
  10ԯԁҎ্ن໛
  1 billion yen or more
  1ԯԁҎ্ن໛
  100 million yen or more
  1ઍສԁҎ্ن໛
  10 million yen or more
  σβΠϯۀɹ೥ؒച্ߴผࣄۀऀ਺
  🏢 5008
  🏢 793
  🏢 ?
  IUUQTXXXFTUBUHPKQECWJFX TJE
  ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪ೥ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪʢԵௐࠪʣௐࠪର৅ٴͼௐࠪࣄ߲ɺ౷ܭද
  A. 180


  B. 18


  C. 8

  View full-size slide

 47. IUUQTXXXFTUBUHPKQECWJFX TJE
  ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪ೥ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪʢԵௐࠪʣௐࠪର৅ٴͼௐࠪࣄ߲ɺ౷ܭද
  10ԯԁҎ্ن໛
  1 billion yen or more
  1ԯԁҎ্ن໛
  100 million yen or more
  1ઍສԁҎ্ن໛
  10 million yen or more
  σβΠϯۀɹ೥ؒച্ߴผࣄۀऀ਺
  🏢 5008
  🏢 793
  🏢 18
  IUUQTXXXFTUBUHPKQECWJFX TJE
  ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪ೥ܦࡁߏ଄࣮ଶௐࠪʢԵௐࠪʣௐࠪର৅ٴͼௐࠪࣄ߲ɺ౷ܭද

  View full-size slide

 48. ৽نࣄۀʹ͓͚ΔίϯηϓτσβΠϯͱݕূ
  ࣄۀձࣾʹ͓͚ΔσβΠϯϚωδϝϯτ
  ੜ׆ऀ޲͚(toC)ϓϩμΫτ։ൃͷ஌ݟ
  KRAFTS&Co.ͷओྗ঎඼ͱ͸ͳΜͳͷ͔ʁ

  View full-size slide

 49. ࣾձอݥྉ͕
  ߴ͗ͯ͢
  ຾Εͳ͘ͳΔ
  🛌
  Ҋ๊݅͑͗ͯ͢
  ମௐ่͢
  🤒
  ૬ஊ͢Δਓ͕
  ͍ͳ͍ʜ
  🍂

  View full-size slide

 50. ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  Intangible assets Tangible assets

  View full-size slide

 51. ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  Framework


  Valuable experience


  Relationship
  Money


  Equipment


  Office
  ͘͠Έ


  ಘ೉͍ܦݧ


  ؔ܎஋
  ݱۚ


  ػࡐ


  ΦϑΟε

  View full-size slide

 52. ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈

  View full-size slide

 53. ͍͍σβΠϯͰɺ͓ۚΛՔ͙
  ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈

  View full-size slide

 54. ͍͍σβΠϯͰɺ͓ۚΛՔ͙
  ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  ʁʁʁ

  View full-size slide

 55. σβΠϯΛੜΜͰɺ͓ۚΛՔ͙
  ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  ʁʁʁ
  💰💰💰

  View full-size slide

 56. σβΠϯΛੜΜͰɺ͓ۚΛՔ͙
  ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  ʁʁʁ
  💸 💸 💸

  View full-size slide

 57. ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  ͍͍σβΠϯͰɺ͓ۚΛՔ͙
  ҙࢤΛ࣋ͬͯ਎મΛ੾Δ

  View full-size slide

 58. ࣄۀ׆ಈͰಘͨରՁ͸ɺࢲ͕ͨͪ৴͡ΔྖҬʹ଎΍͔ʹਖ਼͘͠౤ࢿ͠·͢ɻ
  ͦ͏͢Δ͜ͱͰ͘͠Έܦݧؔ܎஋ͱ͍ͬͨແܗࢿ࢈΁ͱม׵͠
  ৽ͨͳָ͠ΈΛੜΈग़͢௅ઓͷͨΊͷݯઘͱ͠·͢ɻ
  ͜ͷαΠΫϧΛ௨ͯ͠,3"'54$P͸೔ৗੜ׆ʹָ͠ΈͷॠؒΛ૿΍͠·͢ɻ
  ͜ͷࣄۀ׆ಈΛӬଓత͔ͭ޿ൣʹల։͢ΔͨΊʹ
  ݈શͳܦӦΛߦ͍ࢍಉ͢Δ஥ؒΛ૿΍͠·͢ɻ

  View full-size slide

 59. Ұप೥ΠϕϯτΛ։࠵ͨ͠

  View full-size slide

 60. Խֶ൓Ԡ͕ى͖ͦ͏ͳεϖγϟϦετΛট͖ೖΕͨ

  View full-size slide

 61. ϝϯόʔΛগͣͭ͠૿΍ͨ͠

  View full-size slide

 62. Will


  Money
  Design

  View full-size slide

 63. ܦݧ͕ઙ͍͜ͱͰ΋
  ;ͯͿͯ͘͠
  ҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ
  1.΍͔ͬͯΒ͔Μ͕͑Δ
  2.Ͳ͏ͳΓ͍ͨɺΑΓͲ͏͋Γ͍ͨ
  3.ΧδϡΞϧʹએݴ͢Δ
  4.ϥΠεϫʔΫͱϥΠϑϫʔΫ

  View full-size slide

 64. ແܗࢿ࢈ ༗ܗࢿ࢈
  ͍͍σβΠϯͰɺ͓ۚΛՔ͙
  ҙࢤΛ࣋ͬͯ਎મΛ੾Δ

  View full-size slide

 65. Thank you.
  @transitkix

  View full-size slide